Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Tom 120 (2020): Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

O realizacji zabezpieczenia społecznego w przepisach kodeksu pracy

DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.120.97
Przesłane
1 lipca 2020
Opublikowane
01-07-2020

Abstrakt

Opracowanie jest głosem w dyskusji na temat uprawnień pracownika unormowanych w kodeksie pracy stanowiących wyjątek od ściśle rozumianej zasady wzajemności i ekwiwalentno-ści świadczeń ze stosunku pracy. Uprawnienia te poddano analizie z perspektywy zabezpieczenia społecznego, w tym ochrony socjalnej przysługującej pracownikowi w ramach ubezpieczenia spo-łecznego, formułując wnioski co do zasadności utrzymania ich w kodeksie pracy lub właściwego ich ukształtowania.