Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 125 (2021)

Przyjęcie i odmowa przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych — wybrane zagadnienia

  • Piotr Janiak
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.125.8
Przesłane
16 grudnia 2021
Opublikowane
16-12-2021

Abstrakt

Abstrakt: Artykuł 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne reguluje procedurę przyjęcia wyników prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jej efektem może być przyjęcie opracowań do zasobu w formie czynności materialno-technicznej lub odmowa przyjęcia wyników prac do zasobu w formie decyzji administracyjnej. Taka konstrukcja normatywna wywołuje liczne problemy w praktyce stosowania prawa, związane między innymi z dopuszczalnością stosowania przepisów k.p.a., wszczęciem postępowania administracyjnego, przedmiotem sprawy administracyjnej czy też rodzajami rozstrzygnięć organu odwoławczego. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na zasadnicze pytania, z którymi na co dzień muszą mierzyć się organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.