Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 128 (2022)

Autokontrola w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  • Magdalena Adamczyk
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.128.1
Przesłane
3 listopada 2022
Opublikowane
03-11-2022

Abstrakt

Autokontrola dokonywana przez organ administracji publicznej czy sąd administracyjny jest instytucją, która umożliwia podjęcie stosownych czynności celem wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego rozstrzygnięcia. Instytucja ta, jako środek umożliwiający dokonanie kontroli legalności aktu przez podmiot wydający dane rozstrzygnięcie, budzić może wątpliwości na tle realizacji podstawowych zasad postępowania sądowoadministracyjnego, a także prawa strony do sądu. Analiza samokontroli w oparciu o przepisy prawa stanowionego, dorobek doktryny oraz orzecznictwo sądów administracyjnych przyczyni się do ustalenia charakteru tej instytucji oraz poczynienia wniosków co do zasadności i celowości jej wprowadzenia oraz stosowania w praktyce przez podmioty uprawnione.