Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 129 (2022)

Prawne możliwości zaskarżenia przez radnego uchwał podejmowanych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w którego skład wchodzi

  • Miłosz Kłosowiak
  • Kamil Krauschar
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.129.4
Przesłane
15 grudnia 2022
Opublikowane
20-12-2022

Abstrakt

W sektorze publicznym w hierarchii szczebla jednostek samorządu terytorialnego gmina odgrywa kluczową rolę, stanowi podstawową jednostkę w podziale administracyjnym państwa. Oprócz gmin ustawodawca wyróżnia powiaty oraz województwa, którym zostały przypisane do realizacji zadania własne oraz zlecone, niezastrzeżone odrębnymi ustawami, na rzecz innych podmiotów. Poziom organizacyjny samorządu obejmuje swoją strukturą terytorium danej jednostki, a przede wszystkim dotyczy ogółu mieszkańców, którzy z mocy prawa należą do społeczności lokalnej (regionalnej). Reprezentacja społeczności odbywa się za pośrednictwem organów jednostek samorządu terytorialnego wybranych w wyborach powszechnych, do których zalicza się: organ stanowiący oraz organ wykonawczy. W skład organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wchodzą radni, którzy obowiązani są kierować się dobrem wspólnoty samorządowej.

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia prawnych uwarunkowań sprawowania mandatu radnego oraz jego wpływu na proces uchwałodawczy rady. Celem opracowania jest uzyskanie odpowiedzi na postawione w nim pytania: (1) jakie są prawne możliwości zaskarżenia przez radnego uchwał podejmowanych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w skład którego wchodzi?; (2) czy radny dysponuje legitymacją skargową opartą na naruszeniu interesu prawnego lub uprawnienia? Ocena właściwości oraz posiadanych prerogatyw radnego wynikających ze sprawowania mandatu ma przybliżyć problematykę związaną z aktywnością (skargowością) radnego lub grupy radnych wobec działań podjętych w ramach procesów uchwałodawczych danego samorządu. Uzupełnieniem poczynionych rozważań opartych na stanowisku doktryny jest analiza aktualnych kierunków orzeczniczych sądów administracyjnych. Całościowe ujęcie omawianego zagadnienia jest próbą wskazania prawidłowej wykładni prawa w sprawowaniu mandatu radnego oraz jego wpływu (skargowości) na proces uchwałodawczy rady.