Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły archiwalne

Tom 115 (2018)

The derivative concept of legal interpretation in EU law

  • Joanna Helios
  • Wioletta Jedlecka
DOI
https://doi.org/10.19195/0137-1134.115.9
Przesłane
26 lutego 2019
Opublikowane
26-02-2019

Abstrakt

DERYWACYJNA KONCEPCJA WYKŁADNI W PRAWIE UE

Derywacyjna koncepcja wykładni autorstwa Zygmunta Ziembińskiego i Macieja Zielińskiego jest jedną z dwóch, obok semantycznej intensjonalnej klaryfikacyjnej sformułowanej przez Jerzego Wróblewskiego, powstałych w powojennej polskiej teorii prawa normatywnych koncepcji wykładni. W doktrynie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym wykładnia dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miałaby odpowiadać szerokiemu, walidacyjno-derywacyjnemu ujęciu wykładni, a to ze względu na charakter źródeł prawa UE oraz wyraźny w tym przypadku element walidacyjny wykluczający sytuację izomorfii. Rozważania dotyczące kwestii walidacyjnych, uwzględniające różnorodność źródeł prawa unijnego, są bardzo cenne, szczególnie wobec faktu, że źródła prawa Unii Europejskiej bardzo różnią się od źródeł prawa krajowego. Akceptacja ujęcia derywacyjnego wydaje się nie do pogodzenia z doktryną acte clair. Z drugiej strony praktyka interpretacyjna prawa Unii Europejskiej, związana z wielością podmiotów pełniących funkcje prawodawcze, wymogiem wykładni prowspólnotowej przyjaznej, jednolitej, technicyzacją większości regulacji prawa Unii Europejskiej oraz wielojęzycznością przepisów prawa unijnego stawia wyzwania przed koncepcją derywacyjną.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>