Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 81

Published 1 listopada 2009

Issue description

Z prawdziwą przyjemnością pragnę zachęcić Czytelników do zapoznania się z kolejnym tomem „Przeglądu Prawa i Administracji” z serii Acta Universitatis Wratislaviensis, poświęconym badaniom w zakresie sensu largo rozumianej psychologii sądowej. Zainicjowane badania stanowią kontynuację problematyki poruszanej w tomie LXXII. Formuła tej pracy zbiorowej również pozostała niezmieniona.
Autorami artykułów są doktorzy oraz doktoranci Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy z różnych stanowisk badawczych podjęli próby spojrzenia na problematykę psychologiczno-prawną poprzez wyselekcjonowanie wśród własnych badań problemów związanych z ich zainteresowaniami na gruncie odmiennych dziedzin prawa. Wydaje się zasadna hipoteza, iż problematyka psychologiczna zaczyna odgrywać coraz większą rolę w procesie tworzenia i stosowania prawa na różnych poziomach i w różnych stadiach jego oddziaływania zarówno w europejskim, jak i polskim porządku prawnym.
Warto podkreślić, że poruszone w publikacji zagadnienia często należą do nader istotnych i expressis verbis nieuregulowanych w systemie prawa. Autorzy niekiedy poruszają nowe kwestie, stanowiące próbę recepcji problematyki z innych, odmiennych od polskiego (kontynentalnego), systemów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa anglosaskiego.
Zainteresowanie, jakim cieszy się ta problematyka od kilku lat na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ośmieliła mnie do podejmowania różnych naukowych inicjatyw w celu jej rozwijania.

Zebrane w tym tomie artykuły młodych pracowników nauki, reprezentujących różne dziedziny prawa, pozwalają spojrzeć na tę problematykę w sposób interdyscyplinarny, a także poszerzyć horyzont badawczy samej psychologii sądowej.
Mam nadzieję, że zamieszczone tutaj prace przyczynią się do zwiększenia zainteresowania tą „nową” w polskim systemie nauk penalnych dziedziną wiedzy, a omawiane w nich zagadnienia znajdą zastosowanie zarówno w teorii, jak i praktyce wymiaru sprawiedliwości.


Maciej Szostak, Wstęp