Tom 96 (2014)

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego
Strony 11 - 23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dwa sposoby respektowania prawa. Rzecz o możliwości aplikacji perspektywy Frommowskiej do badań filozoficznoprawnych
Strony 25 - 38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego. Obiektywizacja wartości w prawie
Strony 39 - 56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawa podstawowe jako uzasadnione ograniczenie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Strony 59 - 78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacje dotyczące równego traktowania i zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu tymczasowym
Strony 79 - 89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bezpieczeństwo i higiena pracy — pojęcie i odpowiedzialność
Strony 93 - 100
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat definicji prawnej mobbingu
Strony 103 - 112
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucyjny rozwój rachunkowości — zarys problemu
Strony 115 - 123
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r., I ACa 517/12
Strony 127 - 132
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Mateusz Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 1368
Strony 135 - 138
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Mikołaj Tarkowski, Adwokatura Wileńska 1918–1939. Studium historyczno-prawne, Gdańsk 2014, ss. 499
Strony 138 - 141
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF