• Decyzja w sprawie skutków podatkowych transakcji w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna w Ordynacji podatkowej a decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej z ustawy Prawo przedsiębiorców

Decyzja w sprawie skutków podatkowych transakcji w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna w Ordynacji podatkowej a decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej z ustawy Prawo przedsiębiorców

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.2
Leszek Bielecki
Google Scholar Leszek Bielecki
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotowe opracowanie omawia trzy zagadnienia: decyzję w sprawie skutków po-datkowych transakcji w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, interpretację indywi-dualną w Ordynacji podatkowej i decyzję w sprawie interpretacji indywidualnej z ustawy Prawo przedsiębiorców. Wspólną cechą omawianych instytucji prawnych jest niezależność — każda z nich funkcjonuje osobno i charakteryzuje się samodzielnością proceduralną. Inną wspólną cechą jest cel tychże rozwiązań prawnych.
W konkluzji pojawia się potrzeba ponownej analizy przydatności i funkcjonalności obowiązu-jących unormowań prawnych i wysnucia wniosków de lege ferenda w kierunku zinstytucjonalizo-wania interpretacji indywidualnych w jednym ośrodku. W tym zakresie pojawiają się cztery istotne pytania: jaki miałby być zakres interpretacji, jakich dziedzin prawa miałby dotyczyć, jak miałby być zorganizowany oraz jaką gwarantowałby ochronę dla wnioskodawcy. Omawiane zagadnienie w określonej części z całą pewnością dotyczy relacji oraz stosunku państwa do przedsiębiorcy i sta-nowi wyzwanie dla praktyki i nauki.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.