• Tom 329 (2019): Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Tom 329 (2019): Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Nowe prawo działalności gospodarczej

Decyzja w sprawie skutków podatkowych transakcji w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna w Ordynacji podatkowej a decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej z ustawy Prawo przedsiębiorców
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 17-27
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasady publicznego prawa gospodarczego
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 29-40
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wspieranie przez państwo sukcesji międzypokoleniowej w gospodarce na gruncie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 41-52
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasady prawne relacji przedsiębiorców z organami władzy publicznej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 53-63
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo przedsiębiorców — nowa jakość i stare problemy
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 65-77
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Prawo do popełnienia błędu” w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 79-89
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 91-105
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Cele ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 107-118
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 119-130
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Indywidualny akt administracji gospodarczej (próba zdefiniowania)
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 133-143
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorca w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 145-156
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Między gospodarnością a niegospodarnością działań organów administracji gospodarczej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 157-166
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z zagadnień sądowoadministracyjnej kontroli administracji gospodarczej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 167-177
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działania państwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości — ujęcie normatywne, funkcjonalne i strukturalne
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 179-191
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O właściwej i niewłaściwej reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 193-205
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Administracja dialogu — o nowych metodach administrowaniaw relacji organ–przedsiębiorca
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 207-219
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie do aksjologii prawa gospodarczego publicznego
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 221-231
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawa podstawowe jako źródła celów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 233-245
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja ciągu działań prawnych w publicznym prawie gospodarczym (wybrane zagadnienia)
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 247-260
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego

Niezależność organów administracji publicznej na przykładzie ewolucji statusu prawnego Prezesa UOKiK
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 263-275
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 277-286
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jako przesłanka stosowania art. 107 ust. 1 TFUE. Kierunki rozwoju orzecznictwa
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 287-297
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kto strzeże konkurencji na rynku energetycznym? Między Prezesem URE a Prezesem UOKiK — wybrane zagadnienia
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 299-310
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca wykonujący działalność społecznie użyteczną
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 311-321
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rynek hurtowy energii elektrycznej jako instrument regulacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej i na Ukrainie
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 323-332
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ograniczenia dystrybucji selektywnej przez platformy online — uwagi na tle sprawy Coty
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 333-342
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawnoadministracyjne instrumenty ochrony przedsiębiorców narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych przysługujące Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego — uwagi na gruncie obowiązujących i projektowanych przepisów prawa
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 343-352
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.28
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Transpozycja konsumenckich dyrektyw maksymalnych na przykładzie dyrektywy turystycznej 2015/2302 do polskiego porządku prawnego
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 354-367
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.29
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo antymonopolowe a polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 369-379
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.30
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pomiędzy ochroną sektorów strategicznych a protekcjonizmem — uregulowania dotyczące osób zagranicznych w ujęciu porównawczym
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 381-390
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryptowaluty jako przedmiot działalności gospodarczej — wybrane uwagi
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 391-403
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona przyrody jako przesłanka ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 405-415
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ samorządowych organów ochrony środowiska na działalność gospodarczą przedsiębiorcy
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 417-430
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadzór nad wyrobami podlegającymi dyrektywom „nowego podejścia” w Polsce — kilka refleksji o koordynacji działań organów nadzoru
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 431-442
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.35
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Z pogranicza publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego

Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 445-457
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.36
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ochrona organizatorów wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym — poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 459-468
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.37
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacje szczególne dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kwalifikowanej jako instalacja odnawialnego źródła energii
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 469-481
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.38
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zrównoważony system ochrony zdrowia — rozważania na tle aktualnej polityki lekowej państwa
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 483-493
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe instytucje standaryzacji informowania w ustawie o dostępie cyfrowym
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 495-506
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.40
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stabilność finansowa jako determinanta aktywności państwa względem podmiotów sektora bankowego
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 507-517
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.41
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dostęp podmiotów świadczących usługi prawnicze do służby publicznej w sądach administracyjnych
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 519-531
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Problematyka prawnej regulacji zamówień publicznych i partnerstwa...

Środki ochrony prawnej w świetle nowego prawa zamówień publicznych — zagadnienia wybrane
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 535-544
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.43
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawne uwarunkowania wpływu wykonawców na treść umów o zamówienia publiczne
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 545-557
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Waloryzacja kontraktów drogowych — analiza orzecznicza
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 559-568
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej — uwagi wybrane
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 569-578
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.46
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedsiębiorca jako partner prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 579-590
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.47
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola organizacji przedsiębiorców w sferze zamówień publicznych
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 591-601
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Z problematyki racjonalizacji ograniczeń swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych
Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 603-622
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.49
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF