Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Wprowadzenie do aksjologii prawa gospodarczego publicznego

Strony: 221-231

PDF

Abstrakt

Potrzebna jest refleksja filozoficzna nad prawem gospodarczym publicznym, a w szcze-gólności poczynienie ustaleń dotyczących wartości leżących u podstaw tej dogmatyki. Wartości należy w pierwszej kolejności odpowiednio zidentyfikować i ustalić ich źródła. Problemem jest ich stopień akceptacji przez ustawodawcę, wyrażający się w treści norm stanowionych, oraz rola i znaczenie wartości w procesie stosowania prawa. Wartości określają ład w obszarze gospodar-ki, wpływają na relacje między organami państwa a przedsiębiorcami oraz na sferę wykonywania działalności gospodarczej. Stanowią też niezbędną przesłankę formułowania zasad prawa. Wolność wykonywania działalności gospodarczej odpowiednio skonfigurowana z potrzebą realizacji interesu publicznego to wartości charakteryzujące i wyróżniające prawo gospodarcze publiczne.