Przedsiębiorca jako partner prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.47
Agnieszka Piwowarczyk
Google Scholar Agnieszka Piwowarczyk
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi analizę zagadnień związanych z realizacją przedsięwzięć w ra-mach partnerstwa publiczno-prywatnego. W okresie funkcjonowania ustawy o partnerstwie publicz-no-prywatnym zawarto w Polsce zaledwie 135 umów. Wśród parterów prywatnych realizujących przedsięwzięcia PPP dominuje sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. MŚP mogą znacz-nie przyczynić się do atrakcyjności realizowanych projektów dzięki prostej strukturze organizacyj-nej, a także koncentracji wszystkich zasobów firmy na jednym konkretnym działaniu. W świetle niniejszych rozważań rozwój PPP bezpośrednio związany jest z sektorem MŚP, a wzrost zaintere-sowania przedsiębiorców tego sektora rynkiem PPP z całą pewnością przełoży się na wzrost liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.