Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Nadzór nad wyrobami podlegającymi dyrektywom „nowego podejścia” w Polsce — kilka refleksji o koordynacji działań organów nadzoru

Strony: 431-442

PDF

Abstrakt

W artykule zaprezentowano polski model organizacyjny systemu nadzoru rynku nad wyrobami podlegającymi ocenie zgodności (oznakowanie CE), z perspektywy zastosowanych me-chanizmów koordynacji i współpracy organów nadzoru. System ten zorganizowany jest w formie sieciowej struktury wyspecjalizowanych organów administracji publicznej tworzących układy orga-nizacyjne i funkcjonalne, co pozwala zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa produktów wpro-wadzanych na rynek wewnętrzny.
W pierwszej części przedstawione zostały organy administracji tworzące system nadzoru ryn-ku oraz układy koordynacji, w tym podmiot koordynujący (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) i podmioty koordynowane. W drugiej części ukazano (zastosowane w systemie nadzoru rynku) akty współdziałania i prawny mechanizm koordynacji.