• Rola organizacji przedsiębiorców w sferze zamówień publicznych

Rola organizacji przedsiębiorców w sferze zamówień publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.48
Ewa Przeszło
Google Scholar Ewa Przeszło
Publikacja:

Abstrakt

W zamówieniach publicznych uczestniczyć mogą także organizacje zrzeszające przed-siębiorców. Takie organizacje funkcjonujące w Polsce mają zróżnicowany charakter prawny. Są to w szczególności organizacje samorządu zawodowego, izby gospodarcze oraz inne zrzeszenia. Z ustawy Prawo zamówień publicznych wynika ich uprawnienie do wnoszenia środków ochrony prawnej na rzecz członków tych organizacji. Warto jednak zauważyć, że przepisy prawa kształtujące status organizacji przedsiębiorców umożliwiają im bezpośrednie uczestnictwo w zamówieniach pu-blicznych w charakterze wykonawców. Podstawę stanowi w tym zakresie osobowość prawna oraz wynikająca z niej możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli jej przedmiot odpowiada wyznaczonemu ustawowo przedmiotowi zamówień publicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.