• Administracja dialogu — o nowych metodach administrowaniaw relacji organ–przedsiębiorca

Administracja dialogu — o nowych metodach administrowaniaw relacji organ–przedsiębiorca

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.17
Aldona Piotrowska
Google Scholar Aldona Piotrowska
Publikacja:

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza zjawiska, które można określić jako „administracja dia-logu”, polegająca na wprowadzaniu normami prawnymi kompetencji do dialogu z przedsiębior-cą w celu wspólnego wypracowania najefektywniejszych rozwiązań służących realizacji interesu publicznego. Dialog ten jest alternatywą tradycyjnych, sformalizowanych metod administrowania. Cyfryzacja umożliwia tę zmianę ze względu na możliwość indywidualizacji oddziaływania nadzor-czo-regulacyjnego.
Dialog jako metoda administrowania jest wyrazem humanizacji prawa administracyjnego, wprowadzającej bardziej partnerskie podejście do przedsiębiorcy, a jednocześnie ekonomizacji prawa (to jest uwzględniania czynników ekonomicznych w procesie stosowania prawa). Elementy dialogu można dostrzec w działaniach zarówno formalnych, obejmujących między innymi negocja-cyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji (na przykład tak zwane decyzje zobowiązujące), jak i nieformalnych (na przykład Innovation Hub, piaskownice regulacyjne).

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.