Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Tom 329 (2019): Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Administracja dialogu — o nowych metodach administrowaniaw relacji organ–przedsiębiorca

DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.17
Przesłane
21 lipca 2020
Opublikowane
21-07-2020

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza zjawiska, które można określić jako „administracja dia-logu”, polegająca na wprowadzaniu normami prawnymi kompetencji do dialogu z przedsiębior-cą w celu wspólnego wypracowania najefektywniejszych rozwiązań służących realizacji interesu publicznego. Dialog ten jest alternatywą tradycyjnych, sformalizowanych metod administrowania. Cyfryzacja umożliwia tę zmianę ze względu na możliwość indywidualizacji oddziaływania nadzor-czo-regulacyjnego.
Dialog jako metoda administrowania jest wyrazem humanizacji prawa administracyjnego, wprowadzającej bardziej partnerskie podejście do przedsiębiorcy, a jednocześnie ekonomizacji prawa (to jest uwzględniania czynników ekonomicznych w procesie stosowania prawa). Elementy dialogu można dostrzec w działaniach zarówno formalnych, obejmujących między innymi negocja-cyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji (na przykład tak zwane decyzje zobowiązujące), jak i nieformalnych (na przykład Innovation Hub, piaskownice regulacyjne).