• Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym

Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.36
Monika Chlipała
Google Scholar Monika Chlipała
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza regulacji prawnych odnoszących się do okoliczności skutkujących ustaniem związania przyrzeczeniem administracyjnym bez realizacji przedmiotu przy-rzeczenia. W opracowaniu zaproponowano wyróżnienie następujących przyczyn ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym: upływ okresu ważności przyrzeczenia, odmowa wydania aktu przyrzeczonego w okresie ważności przyrzeczenia, niespełnienie warunków określonych w prome-sie oraz cofnięcie przyrzeczenia. Obowiązujące akty prawne w obszarze omawianej problematyki nie zawierają jednolitego modelu normatywnego. Występujące unormowania cechuje zróżnico-wanie i brak spójności. Zagadnienie ustania związania organu wydaną promesą bez wydania aktu przyrzeczonego jest ważne w szczególności z punktu widzenia funkcji gwarancyjnej przyrzeczenia administracyjnego oraz zasady budowy zaufania do administracji. Istotnym elementem konstrukcji normatywnej przyrzeczenia powinno być ograniczenie sytuacji prowadzących do ustania związania organu wydanym przyrzeczeniem bez realizacji jego przedmiotu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.