Z pogranicza publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego

Tom 329 (2019)

Nowe instytucje standaryzacji informowania w ustawie o dostępie cyfrowym

Strony: 495-506

PDF

Abstrakt

Publikacja zawiera analizę ważniejszych instytucji z u.d.c.s.a.m.p.p., która wdraża dyrek-tywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Generalnym ce-lem ustawy jest opracowanie standardów w zakresie przekazywania informacji przez wskazane w niej organy publiczne w sposób najbardziej czytelny i uczciwy. W opisach poddano badaniom szczególnie kwestie normatywne w zakresie ujednolicania i zwiększania dostępności stron internetowych. W ra-mach analizy autor najpierw wykazuje nową siatkę pojęciową, następnie zaś najważniejsze instytucje prawne odnoszące się do cyfrowego informowania. W wielu miejscach dostrzega usterki legislacyjne, szczególnie w aspekcie rozmijania się tekstu ustawy z treściami dyrektywy. W wnioskach zaś przed-stawiono kilka propozycji w zakresie dalszego doskonalenia przepływu informacji i komunikacji sfe-ry publicznej z społeczeństwem.