Nowe prawo działalności gospodarczej

Tom 329 (2019)

Cele ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców

Strony: 107-118

PDF

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy jednego z podstawowych aktów prawnych składających się na prawo gospodarcze publiczne, jakim jest ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. W trakcie przeprowadzonych rozważań poruszono kwestię potrzeby wprowadzenia nowej regulacji prawnej, która legła u podstaw podjętych w 2017 roku prac legislacyjnych. Ponadto autor tekstu odniósł się do katalogu wartości wskazanych przez ustawodawcę w treści preambuły i ich znaczenia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W konkluzji wskazano między innymi, że klarowne zestawienie zasad o podstawowym charakterze w tym elementarnym i syste-mowym dla całego ustawodawstwa gospodarczego akcie prawnym porządkuje oraz promuje wśród przedsiębiorców owe reguły, pogłębiając zarazem ich świadomość prawną. Dodatkowo w opinii autora uporządkowany katalog zasad podstawowych umieszczony w rozpatrywanej ustawie Prawo przedsiębiorców zwiększa czytelność ustawy dla jej adresatów, a także ułatwia dokonywanie kon-troli sądowoadministracyjnej ich stosowania.