Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Wpływ samorządowych organów ochrony środowiska na działalność gospodarczą przedsiębiorcy

Strony: 417-430

PDF

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wpływu samorządowych organów ochrony środowiska w ograniczaniu działalności gospodarczej w Polsce. W tym zakresie autorka przeanalizowała zadania i kompetencje samorządowych organów ochrony środowiska na każdym etapie działalności gospo-darczej. Autorka przedstawia rozwiązania normatywne w tym zakresie. Artykuł przedstawia także podejście do ograniczania wolności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w doktrynie prawa, kończy się zaś syntetycznymi wnioskami. Badanie zarysowanych problemów opierało się głównie na metodzie dogmatyczno-prawnej.