Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Prawo antymonopolowe a polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców

Strony: 369-379

PDF

Abstrakt

Celem artykułu jest pogłębienie nader wątłej wciąż refleksji naukowej nad rolą prawa anty-monopolowego w polityce wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). W pierwszej kolejności przedstawiono syntetyczny obraz ewolucji i aktualnego stanu poglądów w kwestii ochrony MŚP jako celu prawa antymonopolowego. Następnie ukazano specyfikę definicji MŚP w prawie anty-monopolowym. Kolejną część artykułu poświęcono wpływowi prawa antymonopolowego na rozwój MŚP, rozpatrywanemu z perspektywy publicznego i prywatnego egzekwowania tego prawa, z uwzględ-nieniem dwoistej sytuacji MŚP jako jego beneficjentów i naruszycieli. W podsumowaniu wskazano, że choć prawo antymonopolowe i polityka wspierania rozwoju MŚP powinny ze sobą współgrać, to nie zawsze tak się dzieje. Za godne aprobaty uznano stanowisko, że prawo antymonopolowe nie powinno w wyjątkowy sposób chronić przedsiębiorców tylko dlatego, że są mali i nie są w stanie sprostać konku-rencji ze strony większych rywali, zwłaszcza jeśli miałoby się to odbywać kosztem konsumentów.