O właściwej i niewłaściwej reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.16
Witold Małecki
Google Scholar Witold Małecki
Publikacja:

Abstrakt

Katalog instrumentów reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej ujęty w rozdziale 4 Prawa przedsiębiorców (koncesja, zezwolenie, wpis do rejestru działalności regu-lowanej) nie wyczerpuje ogólnej struktury reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej w polskim porządku prawnym. W licznych ustawach regulujących poszczególne dziedziny dzia-łalności gospodarczej unormowane są instrumenty prawne warunkujące dopuszczalność podjęcia działalności znajdujące się poza katalogiem wynikającym z przepisów Prawa przedsiębiorców — jakkolwiek wywołują one zbliżony skutek do instrumentów wynikających z Prawa przedsiębior-ców, ich istota prawna jest odmienna. Instrumenty te należy zaliczyć do kategorii niewłaściwej reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej, w odróżnieniu od reglamentacji właściwej, wpisującej się w konstrukcję ujętą w rozdziale 4 Prawa przedsiębiorców. Z uwagi na rozproszenie instrumentów niewłaściwej reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej w trzech róż-nych gałęziach prawa w obrębie reglamentacji niewłaściwej wypada wyróżnić reglamentację praw-nogospodarczą, prawnoadministracyjną i prawnopodatkową.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.