• Regulacje szczególne dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kwalifikowanej jako instalacja odnawialnego źródła energii

Regulacje szczególne dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kwalifikowanej jako instalacja odnawialnego źródła energii

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.38
Katarzyna Małysa-Sulińska
Google Scholar Katarzyna Małysa-Sulińska
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są regulacje szczególne dotyczące wydawania decyzji o warun-kach zabudowy dla inwestycji kwalifikowanej jako instalacja odnawialnego źródła energii. Przed-stawiono w nim przesłanki, których spełnienie determinuje wydanie przedmiotowej decyzji loka-lizacyjnej. Zwrócono również uwagę, iż obowiązująca od dnia 29 sierpnia 2019 roku nowelizacja art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którą wprowadzono wprost odniesienia do instalacji odnawialnego źródła energii, zasadniczo nie zmieniła regulacji obowiązujących w zakresie określania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.