• Ochrona przyrody jako przesłanka ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

Ochrona przyrody jako przesłanka ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.33
Diana Trzcińska
Google Scholar Diana Trzcińska
Publikacja:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia problematyki ograniczeń swobody wyko-nywania działalności gospodarczej wprowadzanych ze względu na ochronę przyrody. W pierwszej kolejności analizie poddano istotne dla tych rozważań pojęcia przyrody i ochrony przyrody, a na-stępnie odniesiono je do możliwości realizacji swobody działalności gospodarczej w Polsce według przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tej analizy nakreślono ogólne prze-słanki wprowadzania ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności oraz przesłanki odnoszące się wprost do wprowadzania ograniczeń z korzystania z wolności działalności gospodarczej. Ochrona przyrody, stosownie do tej analizy, może być rozumiana w kategoriach waż-nego interesu publicznego, który stanowi materialną przesłankę wprowadzania ograniczeń swobody wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.