Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Ochrona przyrody jako przesłanka ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców

Strony: 405-415

PDF

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia problematyki ograniczeń swobody wyko-nywania działalności gospodarczej wprowadzanych ze względu na ochronę przyrody. W pierwszej kolejności analizie poddano istotne dla tych rozważań pojęcia przyrody i ochrony przyrody, a na-stępnie odniesiono je do możliwości realizacji swobody działalności gospodarczej w Polsce według przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tej analizy nakreślono ogólne prze-słanki wprowadzania ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności oraz przesłanki odnoszące się wprost do wprowadzania ograniczeń z korzystania z wolności działalności gospodarczej. Ochrona przyrody, stosownie do tej analizy, może być rozumiana w kategoriach waż-nego interesu publicznego, który stanowi materialną przesłankę wprowadzania ograniczeń swobody wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.