• Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.10
Dorota Sylwestrzak
Google Scholar Dorota Sylwestrzak
Publikacja:

Abstrakt

Działalność małych i średnich przedsiębiorców odgrywa istotną rolę w rozwoju przed-siębiorczości. Państwo podejmuje wiele działań zmierzających do ochrony ich praw na płaszczyź-nie materialnoprawnej, proceduralnej oraz instytucjonalnej. Autorka w zwięzły sposób przedstawia uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu przed sądami admi-nistracyjnymi. Dokonuje oceny wprowadzonych rozwiązań instytucjonalnych z punktu widzenia efektywności ochrony praw małych i średnich przedsiębiorców. W konkluzji utworzenie nowego podmiotu do ochrony małych i średnich przedsiębiorców autorka ocenia jako niecelowe, gdyż jego kompetencje i zadania stanowią powielenie uprawnień prokuratora i Rzecznika Praw Obywatel-skich.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.