• Prawne uwarunkowania wpływu wykonawców na treść umów o zamówienia publiczne

Prawne uwarunkowania wpływu wykonawców na treść umów o zamówienia publiczne

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.44
Krzysztof Horubski
Google Scholar Krzysztof Horubski
Publikacja:

Abstrakt

W artykule poruszono problematykę regulacji prawa zamówień publicznych mających szczególne znaczenie dla zagadnienia możliwości wpływania przez wykonawców na treść umów o zamówienia publiczne. Ukazano brak zasadności utożsamiania takich umów z umowami adhezyj-nymi. Wśród prawnych uwarunkowań wpływu wykonawców na treść umów o zamówienia w szcze-gólności zwrócono uwagę na zasadę ochrony konkurencji, korzystanie z pozacenowych kryteriów oceny ofert, a także występowanie w poszczególnych trybach udzielania zamówień publicznych elementów negocjacyjnych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.