• Kto strzeże konkurencji na rynku energetycznym? Między Prezesem URE a Prezesem UOKiK — wybrane zagadnienia

Kto strzeże konkurencji na rynku energetycznym? Między Prezesem URE a Prezesem UOKiK — wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.24
Marcin Kamiński
Google Scholar Marcin Kamiński
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem wybranych zagadnienień dotyczących wzajemnych relacji między Prezesem URE i Prezesem UOKiK w kontekście zapewniania konkurencji w sektorze energetycznym. W pracy przedstawiono zarys rozdzielenia uprawnień obu organów wynikający z orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz poglądów doktryny. Na przykładzie zasady dostępu stron trzecich oraz postanowień rozporządzenia REMIT autor starał się dowieść tezy o komplementar-ności zakresu zadań obu organów oraz niezbędności ich współpracy. Wskazano, że mnogość po-tencjalnych działań stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne wymaga współdziałania ze strony organów w ramach podzielonych kompetencji. W celu udowodnienia, że do zbliżonych sta-nów faktycznych zastosowanie mogą mieć zarówno przepisy regulacji sektorowych, jak i przepisy o ochronie konkurencji, autor przytoczył praktykę decyzyjną Komisji oraz organów w innych pań-stwach członkowskich UE. Podsumowując rozważania podjęte w niniejszym artykule, stwierdzono, że kluczem do realizacji celu polegającego na zapewnieniu skutecznych mechanizmów ochrony konkurencji jest współpraca i chęć wykonywania istniejących kompetencji przez oba organy strze-gące konkurencji w sektorze energetycznym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.