Nowe prawo działalności gospodarczej

Tom 329 (2019)

Prawo przedsiębiorców — nowa jakość i stare problemy

Strony: 65-77

PDF

Abstrakt

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwiet-nia 2018 roku, kontynuuje ugruntowaną w prawie polskim tradycję regulowania zasad podejmowa-nia, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej ustawą o konstytucyjnym umocowaniu, nadrzędnym charakterze, zadaniach i treści. Niniejsze opracowanie ukazuje potrzebę reform, istotę, konstrukcję i zakres regulacji, a także nowe instytucje prawne kształtujące gwarancje wolności go-spodarczej i kreujące wzorzec pożądanej relacji organów władzy publicznej z przedsiębiorcą. Na tej podstawie formułuje ocenę reformy oraz postulaty de lege lata i de lege ferenda.