Nowe prawo działalności gospodarczej

Tom 329 (2019)

Zasady prawne relacji przedsiębiorców z organami władzy publicznej

Strony: 53-63

PDF

Abstrakt

Niniejsze opracowania jest próbą oceny, czy i w jakim zakresie zmiany legislacyjne z lat 2015–2019 przyniosły realne zmiany dla prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w ich relacjach z organami administracji publicznej, w tym w postawie oczekiwanej od organów wobec przedsiębiorców. Nie mniej istotne jest zwrócenie uwagi na zasady, jakimi powinien kiero-wać się ustawodawca, uchwalając prawo regulujące warunki podejmowania i wykonywania dzia-łalności gospodarczej. Artykuł koncentruje się na ewentualnych różnicach między zasadami zawar-tymi w Konstytucji RP oraz kodeksie postępowania administracyjnego a katalogiem podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej i zasad stanowienia prawa gospodarczego zawartych w ustawie Prawo przedsiębiorców.