• Prawa podstawowe jako źródła celów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej

Prawa podstawowe jako źródła celów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.19
Kazimierz Strzyczkowski
Google Scholar Kazimierz Strzyczkowski
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł przedstawia proces reorientacji celów Unii Europejskiej w szczególności wsku-tek wprowadzonych zmian podstaw aksjologicznych UE, zwłaszcza społecznej gospodarki rynko-wej jako podstawy ustroju gospodarczego wspólnoty, zakładającej równoważność celów gospodar-czych i społecznych państw członkowskich. Podstawowym zadaniem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przewidziane w Traktacie z Lizbony cele gospodarcze i społeczne mają równy status z punktu widzenia prawnych instrumentów zapewniających ich realizację oraz balan-sowanie (innymi słowy z punktu widzenia spójności regulacji prawnej polityki społecznej i osiąga-nia celów gospodarczych na przykładzie gospodarczych i społecznych praw podstawowych).

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.