Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Prawa podstawowe jako źródła celów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej

Strony: 233-245

PDF

Abstrakt

Artykuł przedstawia proces reorientacji celów Unii Europejskiej w szczególności wsku-tek wprowadzonych zmian podstaw aksjologicznych UE, zwłaszcza społecznej gospodarki rynko-wej jako podstawy ustroju gospodarczego wspólnoty, zakładającej równoważność celów gospodar-czych i społecznych państw członkowskich. Podstawowym zadaniem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przewidziane w Traktacie z Lizbony cele gospodarcze i społeczne mają równy status z punktu widzenia prawnych instrumentów zapewniających ich realizację oraz balan-sowanie (innymi słowy z punktu widzenia spójności regulacji prawnej polityki społecznej i osiąga-nia celów gospodarczych na przykładzie gospodarczych i społecznych praw podstawowych).