Z pogranicza publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego

Tom 329 (2019)

Dostęp podmiotów świadczących usługi prawnicze do służby publicznej w sądach administracyjnych

Strony: 519-531

PDF

Abstrakt

Wykonywanie zawodów prawniczych to wielki przywilej — wiążą się z nim jednak nie tylko prawa, lecz także specyficzne obowiązki. Wielu prawników świadczy swoje usługi w ra-mach prowadzonej działalności gospodarczej. Część z nich odnajduje się najlepiej w tak zwanych wolnych zawodach, inni natomiast widzą swoją przyszłość w służbie publicznej w sądach po-wszechnych bądź administracyjnych.
W praktyce pojawia się jednak problem nieścisłości przepisów regulujących procedurę obsa-dy wolnych stanowisk sędziowskich, a to z kolei rodzi wątpliwości co do przyjętej w praktyce ich wykładni. Tym samym niepotrzebnie ogranicza się dostęp do służby publicznej wobec adwokatów, radców prawnych czy notariuszy wykonujących swą działalność gospodarczą w ramach kancela-rii prawniczych. Wynika to z konieczności odpowiedniego stosowania przepisów ustrojowych do-tyczących sądownictwa powszechnego w ramach procedur dotyczących obsady takich stanowisk w sądach administracyjnych. Innymi słowy chodzi tu o problem, czy do obsady stanowisk sędziow-skich w sądach administracyjnych mają zastosowanie ograniczenia odnoszące się do zakazu ponow-nego zgłaszania kandydatur przed zakończeniem poprzednio rozpoczętych postępowań w sprawie powołania do pełnienia urzędu. Jest to w istocie zagadnienie dopuszczalnej ingerencji w konstytu-cyjne prawo dostępu do służby publicznej.