Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Rynek hurtowy energii elektrycznej jako instrument regulacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej i na Ukrainie

Strony: 323-332

PDF

Abstrakt

W publikacji dokonuje się analizy obowiązujących regulacji prawnych Unii Euro-pejskiej oraz Ukrainy w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku hurtowego energii elek-trycznej. Obowiązująca unijna regulacja prawna pozwala na stwierdzenie, że realizowane są trzy główne cele regulacji: cele ekonomiczne (w tym w zakresie wspierania konkurencji), cele z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz cele społeczne. W konsekwencji należy uznać rynek hurtowy energii elektrycznej za instrument regulacyjny. Ukraina przyjęła na siebie obowiązek wdrożenia przepisów unijnych w zakresie regulacji sektora energetycznego (acquis communautaire Wspólnoty Energetycznej). Ustawa Ukrainy z dnia 13 kwietnia 2017 roku o rynku energii elektrycznej w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku hurtowego energii elektrycznej wdraża do ukraińskiego porządku prawnego podstawowe zasady trzeciego pakietu energetycznego. Wymagane jest jednak dalej idące dostosowanie prawa ukraińskiego do rozporządzenia 1227/2011 (tak zwany REMIT) oraz do przyjmowanych aktów czwartego pakietu energetycznego.