• „Prawo do popełnienia błędu” w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców

„Prawo do popełnienia błędu” w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.7
Anna Hołda-Wydrzyńska
Google Scholar Anna Hołda-Wydrzyńska
Publikacja:

Abstrakt

Bez wątpienia problemy prawne często dotykają polskich przedsiębiorców. Naruszenie przepisów prawnych przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wydaje się zjawiskiem dość powszechnym. Chcąc ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, wprowa-dzono do ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców nową instytucję prawną zwaną „prawem do popełnienia błędu”. W świetle regulacji art. 21a Prawa przedsiębiorców, która weszła w życie 1 stycznia 2020 roku, z prawa tego mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy będący oso-bami fizycznymi, którzy działają na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-łalności Gospodarczej i którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy lub którzy wznowili działalność gospodarczą po upływie 3 lat od jej zawieszenia lub zakończenia. Przedmiotem artykułu są rozważania nad istotą „prawa do popełnienia błędu”, które stanowi formę tak zwanego samooczyszczenia początkującego przedsiębiorcy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.