• Pomiędzy ochroną sektorów strategicznych a protekcjonizmem — uregulowania dotyczące osób zagranicznych w ujęciu porównawczym

Pomiędzy ochroną sektorów strategicznych a protekcjonizmem — uregulowania dotyczące osób zagranicznych w ujęciu porównawczym

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.31
Maximilian Piekut
Google Scholar Maximilian Piekut
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł skupia się na ochronie sektorów strategicznych. Głównym celem, który sta-wia sobie autor, jest wskazanie różnicy pomiędzy protekcjonizmem jako doktryną ekonomiczną a uzasadnioną ochroną kluczowych sektorów gospodarki z perspektywy funkcjonowania państwa. Na początku tekstu przedstawiona jest obecna sytuacja na arenie międzynarodowej, która jest punk-tem wyjścia do rozważenia ograniczeń handlu i inwestycji wprowadzanych w systemach prawnych USA, Chin oraz państw członkowskich UE. Autor tekstu podkreśla znaczenie definicji pojęć, takich jak protekcjonizm, sektor strategiczny oraz osoba zagraniczna. Główna część tekstu dotyczy obo-wiązujących już regulacji, w szczególności nowych instrumentów prawnych, które wymienione państwa wprowadziły w ostatnim okresie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.