• Niezależność organów administracji publicznej na przykładzie ewolucji statusu prawnego Prezesa UOKiK

Niezależność organów administracji publicznej na przykładzie ewolucji statusu prawnego Prezesa UOKiK

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.21
Mateusz Błachucki
Google Scholar Mateusz Błachucki
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł analizuje zagadnienie niezależności organów administracji publicznej na przy-kładzie statusu polskiego organu antymonopolowego. Obejmuje ukazanie ewolucji statusu praw-nego organu antymonopolowego i omówienie jego aktualnej pozycji prawnej. Badaniom poddano również dyrektywę ECN+ i obowiązki, jakie nakłada na władze krajowe w zakresie niezależności krajowych organów antymonopolowych. Opracowanie podejmuje także problem faktycznej nieza-leżności organu antymonopolowego oraz niedostatecznych gwarancji rozliczalności tego organu. W konkluzjach wykazano, że formalna niezależność organu antymonopolowego może w polskich warunkach prowadzić do skutków sprzecznych z założeniami dyrektywy ECN+.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.