Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Niezależność organów administracji publicznej na przykładzie ewolucji statusu prawnego Prezesa UOKiK

Strony: 263-275

PDF

Abstrakt

Artykuł analizuje zagadnienie niezależności organów administracji publicznej na przy-kładzie statusu polskiego organu antymonopolowego. Obejmuje ukazanie ewolucji statusu praw-nego organu antymonopolowego i omówienie jego aktualnej pozycji prawnej. Badaniom poddano również dyrektywę ECN+ i obowiązki, jakie nakłada na władze krajowe w zakresie niezależności krajowych organów antymonopolowych. Opracowanie podejmuje także problem faktycznej nieza-leżności organu antymonopolowego oraz niedostatecznych gwarancji rozliczalności tego organu. W konkluzjach wykazano, że formalna niezależność organu antymonopolowego może w polskich warunkach prowadzić do skutków sprzecznych z założeniami dyrektywy ECN+.