Artykuły

Tom 331 (2020)

O prywatyzacji form organizacji i działania jako źródłach różnorodności administracji publicznej

Strony: 261-271

pdf

Abstrakt

Wśród tendencji rozwojowych współczesnej administracji ważnych dla struktury administracji publicznej szczególne znaczenie należy przypisać decentralizacji i pluralizacji tej administracji jako następstwa powierzania realizacji zadań administracji publicznej podmiotom spoza hierarchicznej struktury administracji publicznej. Państwo i jego administracja wycofują się z wykonywania zadań administracyjnych poprzez prywatyzację jednostek organizacyjnych, realizujących zadania administracji publicznej (prywatyzacja organizacyjna) bądź przez prywatyzację zadań (prywatyzacja materialna). Za element różnicujący administrację publiczną uznaje się wykorzystanie prywatnoprawnych form działania administracji. W konsekwencji administracja publiczna jest organizacyjnie i funkcjonalnie zróżnicowana, co — z jednej strony — tworzy warunki wyboru najbardziej efektywnych rozwiązań z punktu widzenia realizacji celów administracji publicznej, z drugiej zaś — warunki powstania konfliktu między obowiązkiem administracji publicznej działania dla dobra wspólnego a odrębnymi interesami prywatnych podmiotów, którym powierzono realizację zadań publicznych, co w przeważającej mierze jest tematyką niniejszego opracowania.