• Realizacja funkcji zarządu mieniem publicznym w prawie zamówień publicznych

Realizacja funkcji zarządu mieniem publicznym w prawie zamówień publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.75
Maciej Guziński
Google Scholar Maciej Guziński
Publikacja:

Abstrakt

Przy zamawianiu przez podmioty publiczne dóbr, robót, usług służących do wykonywania zadań publicznych przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzają określony reżim zachowania. Chodzi o możliwość, a niekiedy obowiązek podejmowania konkretnych działań faktycznych, a także czynności prawnych danej treści, determinujących postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy oraz w pewnym zakresie również o sposób realizacji zadania. Ich niepodjęcie czy też spełnianie niezgodnie z przepisami ustawy wywołuje skutek w postaci konieczności ich powtórzenia, niekiedy nieważności całego postępowania, a w określonych sytuacjach także zawartej umowy. Wprowadzone ustawą regulacje ograniczają więc zachowania podmiotów zarządzających mieniem publicznym w sferze realizacji tego zarządu do wykonywania zadań publicznych. Wyraża się to w ograniczeniu ich swobody jako zamawiających w zakresie wydatkowania składników mienia na opłacenie zabezpieczenia realizacji zadań publicznych.

Możemy zatem uznać, że w ustawa wprowadza zasady, kryteria, tryby postępowania, którymi muszą się kierować organy i inne podmioty zarządzające mieniem publicznym, mając na względzie dobro publiczne (ochronę mienia publicznego). Reguły te odnoszą się równocześnie do działań oceniających i korygujących zachowanie podmiotów zarządzających mieniem publicznym w ramach zamówienia publicznego. Wskazuje to, że przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, będące w określonych przypadkach swoistą procedurą postępowania przy wydatkowaniu publicznych środków finansowych, służą realizacji funkcji zarządu mieniem publicznym.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.