• Wpływ zasad prawa zamówień publicznych na efektywność ekonomiczną zamówień publicznych

Wpływ zasad prawa zamówień publicznych na efektywność ekonomiczną zamówień publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.334.81
Maria Królikowska-Olczak
Google Scholar Maria Królikowska-Olczak
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł prezentuje zasady prawa zamówień publicznych, które mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. Po reformie unijnego prawa zamówień publicznych z 2014 roku zamówienia publiczne stały się instrumentem realizującym zasadę zrównoważonego rozwoju. W ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych wśród najważniejszych zmian, obok zasady efektywności, wymieniono zasady uczciwej konkurencji i równości. Procedury określone przepisami w zakresie udzielania zamówień publicznych mają służyć praktycznemu stosowaniu zasad: równego traktowania, uczciwej konkurencji, niedyskryminacji, przejrzystości, proporcjonalności oraz jawności. Efektywność ekonomiczna ma na celu wdrażanie podejścia strategicznego przy udzielaniu zamówień publicznych, wzmacniając rolę planowania w tym procesie.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.