Recenzenci

Prof. Irina Alebastrova (Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie)

Prof. Leszek Bielecki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. Waldemar Dotkuś (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Prof. Max-Emanuel Geis (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

Prof. Waldemar Hoff (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Prof. Krzysztof Horubski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)

Prof. Oleksandr Karpenko (Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana)

Prof. Katarzyna Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Mikhail Krasnov (Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie)

Prof. Vladimir Kryazhkov (Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie)

Prof. Teresa Kurowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. Marcin Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. Rajmund Molski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. Zbigniew Naworski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. Stanisław Pieprzny (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. Agnieszka Piskorz-Ryń (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Prof. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański)

Prof. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Kazimierz Śliwa (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Prof. Diana Trzcińska (Uniwersytet Gdański)

Prof. Marta Woźniak (Uniwersytet Opolski)

Prof. Krystian Ziemski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

Procedura recenzowania

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Prawo i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review) Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Prawo oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

Formularz recenzji: pobierz.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 0524-4544
10.19195/0524-4544
Licencja

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
auwr.prawo@prawo.uni.wroc.pl

Indeksacja

  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)