Recenzenci

Prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Dr hab. Monika Jagielska (Uniwersytet Śląski)

Prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki)

Prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. UwB dr hab. Mirosława Melezini (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. UŚ dr hab. Barbara Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski)

Prof. UAM dr hab. Jarosław Mikołajewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Zbigniew Naworski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska (Uniwersytet Łódzki)

Prof. UMCS dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Tatyana G. Yezhova (Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kalinigradzie)

 

 

Recenzenci w 2013, 2014, 2015, 2016 r.

Prof. UO dr hab. Kamil Antonów

Prof. ALK dr hab. Przemysław Drapała

Dr hab. Wojciech Gonet

Prof. dr hab. Zbigniew Góral

Prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska

Prof. UŁ dr hab. Barbara Jaworska-Dębska

Dr Beata Kozicka

Prof. UŁ dr hab. Agnieszka Krawczyk

Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

Prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski

Prof. UwB dr hab. Mirosława Melezini

Prof. UWr dr hab. Marcin Miemiec

Prof. UŚ dr hab. Barbara Mikołajczyk

Prof. UAM dr hab. Jarosław Mikołajewicz

Prof. dr hab. Zbigniew Naworski

Dr Henryk Nowicki

Prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Prof. UŁ dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska

Prof. UJ dr hab. Beata Polanowska-Sygulska

Prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski

Prof. UJ dr hab. Nina Półtorak

Dr hab. Piotr Przybysz

Dr Anna Pudło

Prof. UWr dr hab. Krystyna Sawicka

Prof. WSPiA dr hab. Robert Sawuła

Prof. dr hab. Andrzej Skoczylas

Dr Krzysztof Sobieralski

Dr Piotr Stanisławiszyn

Prof. UO dr hab. Piotr Stec

Dr Marta Woźniak

 

Procedura recenzowania

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma Prawo i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Sekretarz redakcji przesyła teksty do oceny dwóm recenzentom.

3. Redakcja wybiera recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji redaktora tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: recenzenci i autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review) Informacje o recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę stałych recenzentów Redakcja publikuje raz w roku w Prawo oraz na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

 

Formularz recenzji: pobierz.