Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Procedura recenzowania

Zespół redakcyjny (Komitet Redakcyjny czasopisma i redaktor danego tomu czasopisma) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej dokonuje selekcji nadesłanych zgłoszeń (streszczeń proponowanych artykułów); podstawą jest zgodność propozycji z tematem numeru i jej  poziom merytoryczny.

Autorzy nadesłanych artykułów mogą otrzymać od Zespołu Redakcyjnego zalecenia formalne lub wskazówki merytoryczne jeszcze przed wysłaniem tekstów do recenzji.

Wszystkie przesłane artykuły są kierowane do  dwóch niezależnych recenzentów  spoza Uniwersytetu Wrocławskiego (w miarę możliwości jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej); autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process). Ocena dotyczy: wagi i sposobu sformułowania problematyki; doboru metody;  jasności wywodu; poprawności języka; doboru źródeł (recenzent jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza i uzasadnienia ocen).

Recenzje (w formie pisemnej) służą redakcji jako podstawa decyzji o publikacji; mogą także pomóc autorowi w podnoszeniu jakości jego pracy.  Ocena powinna być rzetelna, obiektywna, bezstronna i właściwie uzasadniona; może dotyczyć wyłącznie ocenianej pracy, a nie osoby autora. Recenzent powinien zgłaszać redakcji ewentualny konflikt interesów, a także podejrzenie wykorzystania w recenzowanym tekście prac innych autorów bez wskazania źródła. Recenzent zachowuje zasadę poufności w odniesieniu do procesu oceniania, treści ocenianej pracy oraz oceny.

Recenzje są zakończone jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji (ewentualnie po dokonaniu poprawek) bądź jego odrzucenia.

W przypadku ocen wyraźnie rozbieżnych tekst jest kierowany do trzeciego recenzenta, który nie będzie miał wiedzy o wcześniejszych ocenach.

Zanonimizowane komentarze recenzentów przekazywane są autorom.  Autorzy ustosunkowują się do uwag recenzentów we wskazanym terminie. W razie potrzeby tekst może zostać ponownie skierowany do oceny. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie ocenionego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

Redaktorzy Romanica Wratislaviensia publikujący swoje prace w czasopiśmie poddawani są opisanej wyżej procedurze recenzowania. Recenzenci nie mogą publikować swoich prac w numerze, w którego ocenie biorą udział.

Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

FORMULARZ OCENY