• Legal issues of copyright and related rights protection under Ukrainian legislation

Legal issues of copyright and related rights protection under Ukrainian legislation

Oleksandra Yavorska
Google Scholar Oleksandra Yavorska
Publikacja:

Abstrakt

Правові проблеми захисту авторських/суміжних прав за законодавством України

На підставі аналізу чинного законодавства України досліджені способи захисту авторських/суміжних прав у разі їх порушення. Встановлено, що відповідний суб’єкт може скористатися загальними цивільно-правовими способами захисту; конкретні способи захисту порушених прав можуть бути встановлені договором; суб’єкт авторського/суміжного права може скористатися спеціальними способами захисту, визначеними Законом України “Про авторське право і суміжні права”; суд з власної ініціативи може обрати ефективний спосіб захисту порушеного права.

Аналіз судової практики засвідчує про поширеність такого способу захисту порушених прав як вимога про виплату компенсації. Застосовуючи такий спосіб захисту, суб’єкт, чиє право порушене, має довести лише сам факт порушення. На сьогодні порядок обчислення суми компенсації змінено, що породило низку проблем для обчислення її розміру. Відтак такий поширений спосіб захисту авторських/суміжних прав майже не застосовується.

За захистом порушених прав можуть звертатися суб’єкти авторського/суміжних прав; особи, яким надано виключну ліцензію на використання об’єктів авторського/суміжних прав; організації колективного управління (ОКУ) з урахуванням сфери їх діяльності, відповідно до доручення суб’єктів відповідних прав; об’єднання суб’єктів авторського/суміжних прав, основною метою діяльності яких є захист авторського/суміжних прав. ОКУ звертаються до суду від імені суб’єктів за захистом їхніх майнових прав відповідно до статутних повноважень та доручення цих суб’єктів, вчиняють інші дії, передбачені законодавством та дорученням, необхідні для захисту майнових прав суб’єктів, в інтересах яких діє орга-нізація. Така організація, пред'явивши позов, не є позивачем, оскільки вона звертається до суду за захистом прав суб'єктів авторського/суміжних прав, а не своїх прав. Позивачем є відповідний суб'єкт, на захист інтересів якого звернулася ОКУ.

Досліджено новели проекту Закону “Про авторське право і суміжні права”. З урахуванням Директиви 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради “Про правовий захист баз даних” у проекті запропоновано закріпити права sui generis на неоригінальні бази даних та на неоригінальні об’єкти, згенеровані комп’ютерною програмою (програмами), без безпосередньої участі фізичної особи в їх утворенні. Права sui generis захищаються тими ж способами, що встановлені для захисту авторських/суміжних прав.

Досліджено підсудність спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності. Такі категорії спорів наразі розглядаються різними судами, що є неефективним. Зосередження розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності у спеціалізованому суді, судді якого володіють фаховими знаннями, забезпечило би якість вирішення відповідної категорії спорів. Проте Вищий суд з питань інтелектуальної власності в Україні так і не запрацював і перспективи його функціонування доволі невизначені.

 

Zagadnienia prawne ochrony praw autorskich/pokrewnych w ustawodawstwie Ukrainy

Na podstawie analizy obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy badano sposoby ochrony praw autorskich i pokrewnych w przypadku ich naruszenia. Ustalono, że dany podmiot może skorzystać z ogólnych środków prawa cywilnego; w umowie mogą być określone szczególne sposoby ochrony naruszonych praw, podmiot praw autorskich/pokrewnych może korzystać ze specjalnych metod ochrony określonych w Ustawie Ukrainy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”; sąd z własnej inicjatywy może wybrać skuteczny sposób ochrony naruszonego prawa.

Analiza orzecznictwa wskazuje na przewagę takiego sposobu ochrony naruszonych praw, jak roszczenie o odszkodowanie. Stosując tę metodę ochrony, podmiot, którego prawo zostało naruszone, musi udowodnić jedynie fakt naruszenia. Do tej pory zmieniła się procedura obliczania wysokości odszkodowania, co spowodowało problemy z obliczaniem jego wysokości. Dlatego taka powszechna metoda ochrony praw autorskich/praw pokrewnych prawie nie istnieje.

O ochronę naruszonych praw autorskich/pokrewnych mogą się ubiegać: osoby, którym przyznano wyłączną licencję na korzystanie z przedmiotów objętych prawem autorskim/prawami pokrewnymi; organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ), biorąc po uwagę zakres ich działalności, zgodnie z instrukcjami podmiotów odpowiednich praw; stowarzyszenia podmiotów praw autorskich/pokrewnych, których głównym celem jest ochrona praw autorskich/praw pokrewnych. OZZ występują do sądu w imieniu podmiotów w celu ochrony ich praw majątkowych zgodnie z ustawowymi uprawnieniami i poleceniami tych podmiotów, wykonania innych czynności przewidzianych prawem oraz pełnomocnictw niezbędnych do ochrony praw majątkowych podmiotów, w których interesie organizacja działa. Taka organizacja, po wytoczeniu pozwu, nie jest powodem, ponieważ chodzi do sądu w celu ochrony praw innych osób, a nie swoich. Powodem jest właściwy podmiot, którego interesami zajęła się OZZ.

Przeanalizowano nowości projektu ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”. Uwzględniając dyrektywę 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady „O prawnej ochronie baz danych”, w projekcie proponuje się konsolidację praw sui generis do nieoryginalnych baz danych i nieoryginalnych obiektów wygenerowanych przez program komputerowy (programy), bez bezpośredniego udziału osób fizycznych w ich formowaniu. Prawa sui generis są chronione w taki sam sposób, jak prawa autorskie/prawa pokrewne.

Zbadano jurysdykcję sporów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej. Takie kategorie sporów są obecnie rozpatrywane przez różne sądy, co jest nieskuteczne. Koncentracja spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej w sądzie wyspecjalizowanym, którego sędziowie posiadają wiedzę zawodową, zapewniłaby dobrą jakość rozstrzygania sporów w odpowiedniej kategorii. Jednak Najwyższy Sąd Własności Intelektualnej na Ukrainie jeszcze nie zaczął funkcjonować i perspektywy jego działania są dość niepewne.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.