O czasopiśmie

 

Informacje podstawowe

Pełna nazwa czasopisma: „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”

Rocznik. Wersja podstawowa (referencyjna) czasopisma: drukowana. Format B5

Wydawca, rozpowszechnianie: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.

Siedziba redakcji: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, Polska

e-mail: wlzp@onet.pl

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/wlzp/

 

Czasopismo jako wspólny międzynarodowy projekt Uniwersytetu Wrocławskiego i Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina) finansowane jest przez obie uczelnie.

Rocznik wydawany jest naprzemiennie przez ośrodek wrocławski oraz lwowski.

Nazwa ukraińska: „Вроцлавсько-львівський юридичний збірник”

 

Zakres tematyczny

Zamierzeniem ,,Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” jest propagowanie kultury prawnej Polski i Ukrainy oraz szerzenie współpracy naukowej pomiędzy dwoma ważnymi ośrodkami naukowymi – Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

We „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytach Prawniczych” publikowane są:

 1. Artykuły naukowe prezentujące wyniki badań przede wszystkim z zakresu nauk prawnych, administracyjnych i ekonomicznych dotyczących przede wszystkim Polski oraz Ukrainy. Mogą być też publikowane artykuły o tematyce politologicznej i historycznej, jeśli wpisują się w linie programową czasopisma.

 2. Recenzje publikacji prawniczych, ekonomicznych oraz administratywistycznych.

 3. Sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych.

 

Historia czasopisma

 

Strategia i cel Czasopisma

 1. „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” mają przede wszystkim na celu zapoznanie z najnowszymi tendencjami w polskim i ukraińskim prawodawstwie, a także ukazanie stanu badań nad teorią, historią prawa oraz poszczególnymi gałęziami prawa w Polsce i na Ukrainie.

 2. Dodatkowym celem Czasopisma jest:

- propagowanie kultury prawnej w obu krajach oraz szerzenie współpracy naukowej pomiędzy ważnymi ośrodkami naukowymi, jakimi są Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

- praca na rzecz zbliżenia między dwoma narodami przez publikowanie w Czasopiśmie tekstów poświęconych polsko-ukraińskim stosunkom politycznym, gospodarczym, społecznym, historycznym, kulturalnym oraz naukowym.

- sukcesywne poszerzanie jego poziomu merytorycznego Czasopisma, jego zakresu tematycznego, pozyskiwanie autorów z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych.

- współorganizowanie konferencji międzynarodowych oraz wspieranie działalności naukowej młodych badaczy prawa, administracji, ekonomii poprzez umożliwienie im publikowania oraz organizowania wydarzeń naukowych.

 1. Czasopismo dba o najwyższe standardy etyczne, redakcyjne oraz merytoryczne, w celu przyczynienia się do zwiększenia renomy nauki polskiej oraz ukraińskiej.

 2. Czasopismo pragnie popularyzować naukę oraz działa na rzecz zwiększania liczby odbiorców poprzez politykę OPEN ACCESS.

 3. Redakcja Czasopisma zachęca Autorów do zamieszczania informacji o opublikowanych w czasopiśmie artykułach w bazach, serwisach naukowych (ORCID, GOOGLE SCHOLAR), podawania linku do strony WWW czasopisma.

 

Dostęp do treści czasopisma

Redakcja czasopisma uznaje politykę OPEN ACCESS. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie dostępne są bezpłatnie w wersji pdf na jego stronie internetowej:

http://wlzp.wuwr.pl/

Ponadto publikowana jest wersja drukowana czasopisma, przekazywana autorom oraz bibliotekom krajowym i zagranicznym.

 

Ewaluacja MNiSW i indeksacja w bazach danych

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 40 punktów.

Abstrakty (w języku polskim lub ukraińskim oraz zawsze w języku angielskim) artykułów opublikowanych we "Wrocławsko-Lwowskich Zeszytach Prawniczych" znajdują się na stronie internetowej WUWr, w bazie CEEOL, a także - na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH - w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Erih+, Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

Czasopismo rejestrowane jest w PBN i Pol-index.

                                                             

 

Науковий журнал “Вроцлавсько-львівський юридичний збірник” розрахований на теоретиків та практиків у галузі юриспруденції для ознайомлення з сучасними тенденціями у розвитку правових систем України та Польщі як і також для представлення актуального стану досліджень в юридичній науці цих країн. Метою редакційної колегії є пропагування для обох країн юридичної культури та сприяння науковій співпраці між провідними науковими центрами, а саме: Юридичним факультетом Львівського національного університету ім. Івана Франка та Факультетом права, адміністрації та економії Вроцлавського університету. Редакторський колектив також виступатиме з ініціативою проведення спільних  наукових проектів із сфери української, польської та загальноєвропейської юриспруденції. Принагідно слід зазначити, що “Вроцлавсько-львівський юридичний збірник ” покликаний також служити меті тісної співпраці між двома народами, а тому тематика публікованих праць буде неодмінно торкатись політичних, економічних, суспільних, культурних та наукових відносин між Україною та Польщею. До числа пріоритетної проблематики редактори журналу також зараховують «європейське питання», а зокрема висвітлення його під кутом зору відносин на лінії Україна – Європейський Союз, приділивши увагу у призмі цих взаємоконтактів ролі Польщі. Згідно з підписаною у червні 2009 року угодою про співпрацю між Львівським національним університетом ім. Івана Франка та Вроцлавським університетом “Вроцлавсько-львівський юридичний збірник” планується видавати щороку поперемінно у Львові та Вроцлаві двома мовами (українською та польською). До числа завдань редакції належатиме також прагнення популяризувати та поширювати львівські та вроцлавські юридичні студії не тільки в Україні та Польщі, але також в Європі та цілому світі. А тому дистрибуція цього журналу передбачена до європейських країн, Сполучених Штатів Америки та Канади.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.
ISSN: 2082-4939
10.19195/2082-4939
Licencja

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław, Polska
wlzp@onet.pl

Indeksacja

 • Erih Plus
 • CEEOL
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)