Zasady etyki

 

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie opracowano na podstawie:

 1. Broszury "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011: http://www.e-finanse.com/pliki/Dobre_praktyki_recenzyjne.pdf

 2. Dokumentu COPE BEST PRACTICE Guidelines for Journal Editors http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

 3. Standardów opracowanych przez wydawnictwo Elsevier http://www.elsevier.com/about/publishing-guidelines/publishing-ethics.

 

I. Zapora Ghostwriting

Komitet redakcyjny prowadzi selekcję nadsyłanych tekstów naukowych zgodnie z zasadami zapory ghostwriting i guest authorship oraz standardami etycznymi rekomendowanymi przez MNiSW (Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania) oraz COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors).

Autorzy, Redaktorzy i Recenzenci zobowiązani są do przestrzegania zasad etycznych na każdym etapie publikacji tekstu.

 

 1. Autorzy

 

 1. Teksty nadsyłane do publikacji w czasopiśmie muszą stanowić skutek własnej działalności twórczej Autora.

 2. Niedopuszczalne jest nadsyłanie tekstów już opublikowanych.

 3. Niedopuszczalne jest nadsyłanie tekstów stanowiących plagiat dzieła innego autora.

 4. Autorzy są zobowiązani do obiektywnej interpretacji wyników swoich badań oraz rzetelnego ich rzetelnego przeprowadzenia oraz przedstawienia.

 5. Autorzy zobowiązani są zamieszczać w przypisach oraz bibliografii wszystkie prace oraz źródła wykorzystane przy tworzeniu tekstu. Brak odwołań do prac innych autorów lub nieprawidłowe odwołanie będzie interpretowane jako plagiat. Elementy tekstu, które nie zostały przypisane innemu Autorowi, są traktowane jako wkład własny Autora tekstu.

 6. Autorzy zobowiązani są do zgłoszenia faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.

 7. Wraz z tekstem Autor nadsyła podpisane przez siebie oświadczenie potwierdzające, że:

a) tekst nie został przekazany do procedury wydawniczej w innym czasopiśmie i nie był wcześniej opublikowany w jakiejkolwiek formie;

b) tekst jest oryginalnym dziełem autora;

c) autor nie narusza praw autorskich osób trzecich;

d) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o finansowaniu badań przez osoby, instytucje lub organizacje krajowe i zagraniczne.

 

II Redakcja

 

 1. Redakcja przestrzega zasad etycznych na każdym etapie publikacji tekstu oraz dba o zachowywanie tych zasad przez Autorów i Recenzentów.

 2. Komitet Redakcyjny Czasopisma czuwa nad jakością merytoryczną tekstów publikowanych w czasopiśmie.

 3. Redakcja przestrzega zasady poufności. Redakcja ujawnia informacje na temat zgłaszanych do publikacji tekstów jedynie autorom, recenzentom uprawnionym redaktorom oraz wydawcy.

 4. Redakcja rekomenduje naniesienia określonych poprawek, celem zachowania rzetelności naukowej oraz wysokiego poziomu publikowanych prac.

 5. Redakcja dokumentuje odkryte zjawiska typu „ghostwriting” oraz „guest authorship” oraz powiadamia o tym fakcie instytucję zatrudniającą autora oraz stowarzyszenia, zespoły i towarzystwa naukowe, których jest członkiem.

 6. Redakcja zobowiązana jest stosować się do aktualnego stanu prawnego w zakresie naruszenia praw autorskich oraz przepisów o plagiatach.

 7. Nadesłane i nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez pisemnej zgody autora.

 8. W zakresie przeciwdziałania jakiejkolwiek dyskryminacji Redakcja przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Formularz deklaracji [w linku] – w przygotowaniu

 

 

III Recenzenci

 1. Wszystkie recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie ich treści osobom nieupoważnionym jest niedopuszczalne.

 2. Recenzenci nie znają tożsamości autora oraz tożsamości pozostałych recenzentów danego tekstu.

 3. Tożsamość recenzenta nie jest zdradzana Autorowi.

 4. Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym z redakcją terminie. Jeżeli z jakichś względów Recenzenci nie są w stanie dotrzymać terminu, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie Redakcję.

 5. Recenzenci wspierają Komitet Redakcyjny w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać Autora w poprawieniu pracy.

 6. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny i merytoryczny, a uwagi powinny zostać należycie uargumentowane. Niedopuszczalna jest krytyka personalna Autora.

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o.
ISSN: 2082-4939
10.19195/2082-4939
Licencja

Kontakt do redakcji

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław, Polska
wlzp@onet.pl

Indeksacja

 • Erih Plus
 • CEEOL
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)