Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Dla autorów

 

I. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Publikacja jest nieodpłatna.

II. Wymogi ogólne

  1. Teksty artykułów oraz recenzji przyjmowane są w języku polskim, ukraińskim oraz językach konferencyjnych (języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim).

  2. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, niespełniających wymogów ogólnych i technicznych, dokonywania skrótów i poprawek stylistycznych.

2. Teksty (w formacie .doc, .docx lub .rtf) należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres redakcji: wlzp@onet.pl lub inny, wskazany przez członka Komitetu Redakcyjnego. Możliwe jest także przekazanie tekstu w formie wydruku na rzecz jednego z Redaktorów Naukowych Czasopisma.

3. Objętość artykułów nie może być mniejsza, niż 20 000 znaków ze spacjami, a objętość recenzji lub sprawozdania 10 000 znaków ze spacjami.

4. Na końcu tekstu umieścić należy:

a) bibliografię sporządzoną w alfabecie łacińskim;

b) tytuł artykułu oraz jego streszczenie (do 1000 znaków) w języku angielskim

c) dla tekstów w języku polskim: streszczenie w języku ukraińskim;

d) dla tekstów w języku ukraińskim: streszczenie w języku polskim;

e) pięć słów kluczowych (keywords) w języku polskim/lub ukraińskim oraz angielskim.

5. Przy przygotowaniu bibliografii konieczne jest dokonanie transliteracji znaków alfabetu cyrylickiego, zgodnie z zasadami określonymi zob. tu: www.centrum.nukat.edu.pl/warsztat/transliteracja);

6. Do artykułu należy dołączyć deklarację, dotyczącą przestrzegania zasad etyki naukowej ( z treści musi jednoznacznie wynikać, że tekst publikowany jest po raz pierwszy oraz nie stanowi plagiatu). oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zaporą ghostwriting.

III. Wymogi techniczne

a) Objętość tekstu: 20.00-60.000 znaków ze spacjami
- Plik tekstowy w formacie .rtf, .doc. lub .docx
- druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800 znaków na stronie), tekst wyjustowany, marginesy: góra, dół – 2,5; lewy – 3,5, prawy – 1,5. 
- czcionka: Times New Roman, wielkość – 12; tytuł artykułu – 14.
- interlinia: 1,5
- Ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja).
- Krótkie wyróżnienia pochodzące od autora: spacja
- Wyrazy obcojęzyczne: kursywa
- Pisownie tytułów:
a) tytuły dzieł literackich (i innych tekstów kultury) – kursywa,
b) tytuły Czasopism – druk prosty w cudzysłowie,
c) tytuły dzieł nie tłumaczonych na język narodowy badacza: tytuł oryginalny wraz z datą publikacji/ [tytuł w przekładzie]; przy powtórzeniach podajemy tylko tytuł oryginalny,
d) tytuły dzieł tłumaczonych na język narodowy badacza: tytuł w przekładzie / [tytuł oryginalny wraz z datą publikacji]; przy powtórzeniach podajemy tylko tytuł w przekładzie.
- Krótsze cytaty w tekście: czcionką antykwową (prostą) w cudzysłowie; dłuższe cytaty: tekst na szerokość kolumny, mniejszą czcionką antykwową, bez cudzysłowu.
- Wprowadzone przez Autora wyróżnienia oraz dopowiedzenia w cytowanym tekście powinny być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym: [podkreślenie – J.K.].

- imiona autorów i innych postaci występujących w tekście zasadniczym po raz pierwszy należy podać w pełnej wersji, w późniejszej części tekstu stosować można samo nazwisko;

-Inicjały imion należy stosować tylko w przypisach, chyba że pojawią się dwie osoby o tym samym nazwisku: np. J. Piłsudski i B. Piłsudski;

- na stronie pierwszej, po lewej stronie należy umieścić: imię i nazwisko autora, afiliację, adres mailowy; numer ORCID, rodzaj artykułu (nazwę należy wybrać z listy)

Oryginalny artykuł naukowy

   Artykuł przeglądowy

   Komunikat o wynikach badań

   Glosa lub komentarz prawniczy

    Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

    Studium przypadku (case study)

    Wytyczne/Zalecenia

    Artykuł popularnonaukowy

    Inne o charakterze niecytowalnym

    Inne o charakterze cytowalnym

- poniżej tytuł artykułu: wyśrodkowany, czcionka 12 pt Times New Roman, pogrubiona;

 

IV. Styl przypisów w tekstach polskojęzycznych

Książka jednego autora:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2002, s. 67.

Ibidem, s. 14.

W. Tatarkiewicz, Historia…, s. 20.

Artykuł lub rozdział w tomie zbiorowym:

M. Kowalski, Sylabizm, [w:] Prawo. Zarys encyklopedyczny, red. J. Nowak, Wrocław 1999, s. 23-28.

 J. Kowalski, Strona postępowania administracyjnego, [w:] W stronę nowej administracji: Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Rzeszów 2001 r., red. A. Nowak, Warszawa 2002, s. 77.

Artykuł w czasopiśmie:

P. Borszowski, Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2017, nr 8, s. 197

Materiały ze strony internetowej:

J. Gierowska-Kałłaur, W kwestii rzekomo spóźnionej decyzji Józefa Piłsudskiego o powołaniu Białoruskiej Komisji Wojskowej, 2017, http://nowyprometeusz.pl/w-kwestii-rzekomo-spoznionej-decyzji-jozefa-pilsudskiego-o-powolaniu-bialoruskiej-komisji-wojskowej/, 10.05.2018

Skróty stosowane w czasopiśmie:

Ibidem – tamże

idem - tenże, ten sam (autor)

Eadem (taż)

passim - wszędzie, w różnych miejscach

b.d. - bez daty (wydania)

b.m. - bez miejsca (wydania)

por. - porównaj

red. - redakcja

rozdz. - rozdział

zob. - zobacz

s. - strona

 

V. System przypisów w tekstach innych niż polskojęzyczne:

1. Obowiązują zasady przedstawione w punkcie IV.

2. W przypadku odwołania się w przypisach do tekstów o tytule zapisywanym w alfabecie innym, niż łaciński, konieczne jest dokonanie jego transliteracji zgodnie z zasadami określonymi na niniejszej stronie: www.centrum.nukat.edu.pl/warsztat/transliteracja.

2. W przypisach przywołujących publikacje obcojęzyczne stosujemy polską terminologię: vol./Bd. = t.; no/Nr. = nr; Ed./Hrsg = red.