Dla autorów

 

I. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane. Publikacja jest nieodpłatna.

II. Wymogi ogólne

  1. Teksty artykułów oraz recenzji przyjmowane są w języku polskim, ukraińskim oraz językach konferencyjnych (języku angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim).

  2. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, niespełniających wymogów ogólnych i technicznych, dokonywania skrótów i poprawek stylistycznych.

2. Teksty (w formacie .doc, .docx lub .rtf) należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres redakcji: wlzp@onet.pl lub inny, wskazany przez członka Komitetu Redakcyjnego. Możliwe jest także przekazanie tekstu w formie wydruku na rzecz jednego z Redaktorów Naukowych Czasopisma.

3. Objętość artykułów nie może być mniejsza, niż 20 000 znaków ze spacjami, a objętość recenzji lub sprawozdania 10 000 znaków ze spacjami.

4. Na końcu tekstu umieścić należy:

a) bibliografię sporządzoną w alfabecie łacińskim;

b) tytuł artykułu oraz jego streszczenie (do 1000 znaków) w języku angielskim

c) dla tekstów w języku polskim: streszczenie w języku ukraińskim;

d) dla tekstów w języku ukraińskim: streszczenie w języku polskim;

e) pięć słów kluczowych (keywords) w języku polskim/lub ukraińskim oraz angielskim.

5. Przy przygotowaniu bibliografii konieczne jest dokonanie transliteracji znaków alfabetu cyrylickiego, zgodnie z zasadami określonymi zob. tu: www.centrum.nukat.edu.pl/warsztat/transliteracja);

6. Do artykułu należy dołączyć deklarację, dotyczącą przestrzegania zasad etyki naukowej ( z treści musi jednoznacznie wynikać, że tekst publikowany jest po raz pierwszy oraz nie stanowi plagiatu). oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zaporą ghostwriting.

III. Wymogi techniczne

a) Objętość tekstu: 20.00-60.000 znaków ze spacjami
- Plik tekstowy w formacie .rtf, .doc. lub .docx
- druk znormalizowany: 30 wersów na stronę, 60 znaków w linii (1800 znaków na stronie), tekst wyjustowany, marginesy: góra, dół – 2,5; lewy – 3,5, prawy – 1,5. 
- czcionka: Times New Roman, wielkość – 12; tytuł artykułu – 14.
- interlinia: 1,5
- Ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja).
- Krótkie wyróżnienia pochodzące od autora: spacja
- Wyrazy obcojęzyczne: kursywa
- Pisownie tytułów:
a) tytuły dzieł literackich (i innych tekstów kultury) – kursywa,
b) tytuły Czasopism – druk prosty w cudzysłowie,
c) tytuły dzieł nie tłumaczonych na język narodowy badacza: tytuł oryginalny wraz z datą publikacji/ [tytuł w przekładzie]; przy powtórzeniach podajemy tylko tytuł oryginalny,
d) tytuły dzieł tłumaczonych na język narodowy badacza: tytuł w przekładzie / [tytuł oryginalny wraz z datą publikacji]; przy powtórzeniach podajemy tylko tytuł w przekładzie.
- Krótsze cytaty w tekście: czcionką antykwową (prostą) w cudzysłowie; dłuższe cytaty: tekst na szerokość kolumny, mniejszą czcionką antykwową, bez cudzysłowu.
- Wprowadzone przez Autora wyróżnienia oraz dopowiedzenia w cytowanym tekście powinny być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym: [podkreślenie – J.K.].

- imiona autorów i innych postaci występujących w tekście zasadniczym po raz pierwszy należy podać w pełnej wersji, w późniejszej części tekstu stosować można samo nazwisko;

-Inicjały imion należy stosować tylko w przypisach, chyba że pojawią się dwie osoby o tym samym nazwisku: np. J. Piłsudski i B. Piłsudski;

- na stronie pierwszej, po lewej stronie należy umieścić: imię i nazwisko autora, afiliację, adres mailowy; numer ORCID, rodzaj artykułu (nazwę należy wybrać z listy)

Oryginalny artykuł naukowy

   Artykuł przeglądowy

   Komunikat o wynikach badań

   Glosa lub komentarz prawniczy

    Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

    Studium przypadku (case study)

    Wytyczne/Zalecenia

    Artykuł popularnonaukowy

    Inne o charakterze niecytowalnym

    Inne o charakterze cytowalnym

- poniżej tytuł artykułu: wyśrodkowany, czcionka 12 pt Times New Roman, pogrubiona;

 

IV. Styl przypisów w tekstach polskojęzycznych

Książka jednego autora:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 2002, s. 67.

Ibidem, s. 14.

W. Tatarkiewicz, Historia…, s. 20.

Artykuł lub rozdział w tomie zbiorowym:

M. Kowalski, Sylabizm, [w:] Prawo. Zarys encyklopedyczny, red. J. Nowak, Wrocław 1999, s. 23-28.

 J. Kowalski, Strona postępowania administracyjnego, [w:] W stronę nowej administracji: Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Rzeszów 2001 r., red. A. Nowak, Warszawa 2002, s. 77.

Artykuł w czasopiśmie:

P. Borszowski, Definiowanie pojęć w prawie podatkowym jako ograniczenie obszaru nieostrości, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” 2017, nr 8, s. 197

Materiały ze strony internetowej:

J. Gierowska-Kałłaur, W kwestii rzekomo spóźnionej decyzji Józefa Piłsudskiego o powołaniu Białoruskiej Komisji Wojskowej, 2017, http://nowyprometeusz.pl/w-kwestii-rzekomo-spoznionej-decyzji-jozefa-pilsudskiego-o-powolaniu-bialoruskiej-komisji-wojskowej/, 10.05.2018

Skróty stosowane w czasopiśmie:

Ibidem – tamże

idem - tenże, ten sam (autor)

Eadem (taż)

passim - wszędzie, w różnych miejscach

b.d. - bez daty (wydania)

b.m. - bez miejsca (wydania)

por. - porównaj

red. - redakcja

rozdz. - rozdział

zob. - zobacz

s. - strona

 

V. System przypisów w tekstach innych niż polskojęzyczne:

1. Obowiązują zasady przedstawione w punkcie IV.

2. W przypadku odwołania się w przypisach do tekstów o tytule zapisywanym w alfabecie innym, niż łaciński, konieczne jest dokonanie jego transliteracji zgodnie z zasadami określonymi na niniejszej stronie: www.centrum.nukat.edu.pl/warsztat/transliteracja.

2. W przypisach przywołujących publikacje obcojęzyczne stosujemy polską terminologię: vol./Bd. = t.; no/Nr. = nr; Ed./Hrsg = red.