Komitet Redakcyjny

dr hab. Monika Baer, prof. UWr
prof. dr hab. Piotr Cichoracki
dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr – redaktor naczelny
dr hab. Grzegorz Pełczyński, prof. UWr
dr hab. Filip Wolański, prof. UWr

Rada Redakcyjna zbiera się nie mniej niż 4 razy w roku w celu omówienia nadesłanych tekstów, doboru recenzentów, ostatecznej akceptacji treści i układu kolejnych numerów czasopisma.