Zasady etyki

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma „Wrocławskie Studia Wschodnie”

 

Redakcja

Komitet redakcyjny wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie tekstu (z podaniem ich afiliacji oraz stopnia udziału, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu pracy), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Komitet redakcyjny dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Ghostwriting (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte wypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Recenzenci

Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

Autorzy

Zgłoszone do czasopisma artykuły powinny odpowiadać tematyce pisma, być rzetelne, oryginalne oraz obiektywne. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych w całości lub częściowo w innych czasopismach.

Plagiat

Wszelkie formy plagiatu są nieakceptowalne, takie teksty nie będą przyjmowane.

 

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
ISSN: 1429-4168
10.19195/1429-4168
Licencja

Kontakt do redakcji

Redakcja „Wrocławskich Studiów Wschodnich”
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr
ul. Szewska 50/51, 50-139 Wrocław

Redaktor naczelny: dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr
eugeniusz.klosek@uwr.edu.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities