Vol. 53 (2015)

Published: 14-10-2015

Kolejny, 53. tom serii „Anglica Wratislaviensia”, pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak, zawiera artykuły w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa obszaru języka angielskiego, językoznawstwa ogólnego oraz  glottodydaktyki. Artykuły opublikowane w tomie, który oddajemy do rąk czytelników,  to wynik prac badawczych i projektów realizowanych w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także jednostkach macierzystych zaproszonych gościnnie młodych autorów z Polski i zagranicy. W obecnym tomie są to młodzi literaturoznawcy: Martina Ciceri (University of Rome La Sapienza), Max Karpinski (University of Toronto), Julia Szołtysek (Uniwersytet Śląski) oraz językoznawcy: Łukasz Stolarski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i Zsuzsa Toth (Pázmány Péter Catholic University, Hungary).
W części pierwszej zamieszczamy artykuły o charakterze literaturoznawczym oraz interdyscyplinarnym. Przedmiotem zainteresowania autorów jest przede wszystkim literatura końca dziewiętnastego wieku (artykuły nt. Oscara Wilde’a i H.D Thoreau), literatura dwudziestowieczna (studium o recepcji Wilfreda Owena oraz artykuł o wspomnieniach Doris Lessing)  i współczesna (analiza amerykańskiego dramatu Wit oraz studium Lessmore w wersji filmowej, aplikacyjnej i książki obrazkowej). Artykuł Julii Szołtysek jako jedyny sięga głębiej w przeszłość, obejmując badaniami osiemnastowieczną korespondencję oraz działalność Lady Mary Montague.
W zakresie językoznawstwa ogólnego publikujemy  artykuł Łukasza Stolarskiego poświęcony  symbolizmowi dźwięku oraz trzy prace z dziedziny językoznawstwa stosowanego, które przedstawiają  sprawozdania z samodzielnych badań empirycznych wielu autorek. Zsuzsa Tóth dowodzi, że w grupie studentów uniwersytetu poziom lęku językowego nie jest zależny od poziomu zaawansowania znajomości języka.  Agnieszka Rychlewska wykazuje, że podejście kontrastujące do korekcji językowej jest bardziej efektywne od podejścia zrównoważonego. Małgorzata Jedynak uzasadnia tezę, iż w różnych krajach europejskich nauczyciele skupiają się przede wszystkim na nauczaniu przygotowującym do testów, a nie na nauczaniu komunikacji językowej.
W tomie publikujemy także In memoriam autorstwa Profesora Jana Cygana poświęcone Pani doc. dr Marii Gottwald, długoletniej wykładowczyni literatury angielskiej w Katedrze, a potem Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.