Spis wszystkich numerów

Tom 58 (2020)

Tom 58 „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera wybór artykułów o charakterze interdyscyplinarnym obejmując badania kulturowe, literackie i językoznawcze, w tym językoznawstwo teoretyczne, empiryczne oraz stosowane. Szereg tekstów dotyczy wybranych aspektów ludzkiej psychiki odnosząc się do badań z zakresu  psychologii i psychiatrii.  Artykuł Wojciecha Witkowskiego i Bożeny Rozwadowskiej to studium z dziedziny psycholingwistyki eksperymentalnej poświęcone czasownikom psychologicznym opisującym stany emocjonalne. Autorzy postulują konieczność odrębnego traktowania czasowników psychologicznych oraz agentywnych. Artykuł Marcina Walczyńskiego, także z pogranicza językoznawstwa i psychologii, zajmuje się siedmioma psycho-afektywnymi czynnikami towarzyszącymi pracy tłumaczy licencjonowanych. Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle interesujące studium filmowych przedstawień mężczyzn cierpiących na chorobę Alzheimera oraz  ewolucji ich  relacji, w tym emocjonalnych, z najbliższym otoczeniem. Obszerne, przeglądowe opracowanie  przedłożone przez dwójkę badaczy niemieckich, Stefana Horlachera oraz Franziskę Röber, mieszcząc się w perspektywie studiów nad męskością, dostarcza erudycyjnego i fascynującego materiału wskazując na możliwość pozytywnego wartościowania i przedstawiania relacji chorego na Alzheimera z otoczeniem poprzez zastosowanie transformatywnej i terapeutycznej formy komedii. Tom zawiera także szereg artykułów mieszczących się w studiach nad literaturą i wizualnością, w tym analizy literatury komiksowej oraz miejskiej.

Tom 57 (2019)

Tom 57 „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera szereg artykułów o charakterze interdyscyplinarnym i komparatystycznym (Paweł Marcinkiewicz, Daniel Pietrek). W części literaturoznawczej publikujemy artykuł Soni Front poświęcony „slow cinema”, obrazowi Gustava Deutscha „Shirley – wizje rzeczywistości” (2013), który autorka technicznie i tematycznie zestawia z działalnością artystyczną Edwarda Hoppera. Pogranicza mediów i powieści dotyczy artykuł Lecha Zdunkiewicza badający afektywną recepcję  socjopatycznych antybohaterów. W artykule Beaty Mazurek-Przybylskiej zjawisko literackiej adaptacji filmu (tekstu multimodalnego) w formie mono-modalnej jest przedmiotem akademickiej debaty opartej o kognitywne teorie językoznawcze obecne we współczesnej translatoryce, a tekst Pawła Stańko analizuje aksjologiczne aspekty różnych ekranizacji tego samego tekstu multimodalnego na przykładzie filmu A Fistful of Dollars (1964), który stanowi kolejną ekranizacją obrazu Yojimbo (1961).
Dwa artykuły dotyczą powieści eksperymentalnej (Dominika Ferens, Bartosz Lutostański) określanej mianem „ecriture fragmentaire”. Warte polecenia są artykuły poświęcone literaturze mniejszości chińskiej w Kanadzie oraz żydowskiej w Londynie (Harmony Ki Tak Law, Anita Chmielewska).
Na szczególną uwagę zasługuje też nowatorskie i wnikliwe diachroniczne studium leksykograficzne Challenges in the Study of “Spanish” Loanwords in Late Medieval and Early Modern English, poświęcone niedocenianemu do tej pory wpływowi języka hiszpańskiego na współczesny leksykon języka angielskiego.

Tom 56 (2018)

W 56. numerze czasopisma „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zebrano szereg artykułów o tematyce literaturoznawczej i kulturoznawczej szeroko pojętego angielskiego obszaru językowego. W tym numerze kontynuowana jest współpraca z anglistami z Afryki — publikowany jest artykuł poświęcony Oli Rotimi, wiodącemu dramaturgowi nigeryjskiemu, piszącemu także w języku angielskim. Wiele artykułów ma charakter interdyscyplinarny i łączy zainteresowania literaturoznawcze ze sztukami wizualnymi. Warto tu wymienić i polecić uwadze czytelników opracowania Teresy Bruś, Hilary White, Pauliny Pająk oraz poświęcone pograniczu filmu i dramatu teksty Jadwigi Uchman oraz Elżbiety Litwin.
Wśród artykułów językoznawczych na szczególną uwagę zasługują artykuły z zakresu psycholingwistyki, oparte na nowatorskich badaniach eksperymentalnych dotyczących przetwarzania języka. W artykule pt. On the Relevance of the Syntactic Flexibility of an Idiom for Its Recognition: Experimental Evidence from Polish autorzy badają rozpoznawalność idiomów, których status w leksykonie mentalnym wciąż jest zagadką. Niemniej intrygujący jest problem transparentności znaczenia wyrazów złożonych, zawarty w tekście Is a “Step” through the “Door” a Way to Take a “Doorstep”?. Warto też sprawdzić, co kryje się pod tajemniczym tytułem obszernego artykułu recenzyjnego Mesovariation, autorstwa nestora językoznawstwa generatywnego prof. Henka van Riemsdijk, przybliżającego walory monografii Krzysztofa Migdalskiego Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages.

Tom 55 (2017)

W 55 tomie serii „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak większość artykułów poświęconych jest tematyce literaturoznawczej i kulturoznawczej szeroko pojętego angielskiego obszaru językowego; dwa artykuły dotyczą językoznawstwa ogólnego i glottodydaktyki. Publikowane tu prace są wynikiem badań i projektów realizowanych w różnych częściach świata i stąd reprezentują one szerokie spektrum zainteresowań naukowych oraz stanowisk metodologicznych. Jest tu 6 prac autorów zagranicznych, 3 artykuły krajowe oraz 4 artykuły członków Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W tomie znajdują się obszerne artykuły recenzyjne poświęcone ważnym publikacjom naukowym polskich autorów i tłumaczy. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Jerzego Jarniewicza o przekładzie “Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza na język angielski autorstwa Barbary Bogoczek i Tony’ego Howarda. Warte uwagi są też niewątpliwie artykuły autorów nigeryjskich, Wumi Raji oraz H. Oby Okolocha, które w kategoriach politycznych, genderowych (studia nad męskością w kontekście emigracji), a czasem aktywistycznych, zajmują się literaturą afrykańską w języku angielskim. Kontynuację tematyki afrykańskiej stanowi artykuł Ewy Kębłowskiej-Ławniczak dotyczący pisarstwa południowoafrykańskiego autora, emigranta w drugim pokoleniu, Ivana Vladislavića. Z wyjątkiem artykułu o wielości światów w twórczości Williama Szekspira autorstwa Rolanda Cotterilla, oraz artykułu Ilony Dobosiewicz, pozostałe prace zajmują się literaturą współczesną oraz zagadnieniami teoretycznymi — są to artykuły Evy C. Karpinski, Bożeny Kucały i Laury Suchostawskiej. Tom zamykają artykuły z zakresu językoznawstwa. Agata Kulczycka zajmuje stanowisko w debacie na temat kierunku derywacji w alternacji kauzatywnej oraz w sprawie ujęcia tego problemu w perspektywie diachronicznej, a Agata Słowik analizuje strategie uczenia dorosłych umiejętności słuchania.

Tom 54 (2016)

Przedstawiamy Czytelnikom kolejny, 54., już tom znanej w środowisku anglistów serii naukowej Anglica Wratislaviensia. Tym razem większość zebranych w nim artykułów dotyczy zagadnień związanych z przyswajaniem i uczeniem się języka angielskiego jako obcego. Są to przede wszystkim sprawozdania z własnych badań empirycznych i obserwacji, zakończone konkretnymi wnioskami, które mogą mieć zastosowanie w praktyce dydaktycznej. Autorami artykułów są specjaliści polscy i zagraniczni. Jedyny w tym roku artykuł o tematyce literackiej analizuje tekst współczesnej sztuki teatralnej w relacji do jej inspiracji — klasycznej sztuki Eurypidesa. Natomiast artykuł z zakresu językoznawstwa angielskiego zajmuje się sposobami formułowania i stosowania metafory argumentu w pisaniu akademickim. Wszystkie zebrane teksty charakteryzują się wysokim poziomem dyskursu akademickiego i mamy nadzieję, że spotkają się z dużym zainteresowaniem Czytelników.

Tom 53 (2015)

Kolejny, 53. tom serii „Anglica Wratislaviensia”, pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak, zawiera artykuły w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa obszaru języka angielskiego, językoznawstwa ogólnego oraz  glottodydaktyki. Artykuły opublikowane w tomie, który oddajemy do rąk czytelników,  to wynik prac badawczych i projektów realizowanych w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także jednostkach macierzystych zaproszonych gościnnie młodych autorów z Polski i zagranicy. W obecnym tomie są to młodzi literaturoznawcy: Martina Ciceri (University of Rome La Sapienza), Max Karpinski (University of Toronto), Julia Szołtysek (Uniwersytet Śląski) oraz językoznawcy: Łukasz Stolarski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i Zsuzsa Toth (Pázmány Péter Catholic University, Hungary).
W części pierwszej zamieszczamy artykuły o charakterze literaturoznawczym oraz interdyscyplinarnym. Przedmiotem zainteresowania autorów jest przede wszystkim literatura końca dziewiętnastego wieku (artykuły nt. Oscara Wilde’a i H.D Thoreau), literatura dwudziestowieczna (studium o recepcji Wilfreda Owena oraz artykuł o wspomnieniach Doris Lessing)  i współczesna (analiza amerykańskiego dramatu Wit oraz studium Lessmore w wersji filmowej, aplikacyjnej i książki obrazkowej). Artykuł Julii Szołtysek jako jedyny sięga głębiej w przeszłość, obejmując badaniami osiemnastowieczną korespondencję oraz działalność Lady Mary Montague.
W zakresie językoznawstwa ogólnego publikujemy  artykuł Łukasza Stolarskiego poświęcony  symbolizmowi dźwięku oraz trzy prace z dziedziny językoznawstwa stosowanego, które przedstawiają  sprawozdania z samodzielnych badań empirycznych wielu autorek. Zsuzsa Tóth dowodzi, że w grupie studentów uniwersytetu poziom lęku językowego nie jest zależny od poziomu zaawansowania znajomości języka.  Agnieszka Rychlewska wykazuje, że podejście kontrastujące do korekcji językowej jest bardziej efektywne od podejścia zrównoważonego. Małgorzata Jedynak uzasadnia tezę, iż w różnych krajach europejskich nauczyciele skupiają się przede wszystkim na nauczaniu przygotowującym do testów, a nie na nauczaniu komunikacji językowej.
W tomie publikujemy także In memoriam autorstwa Profesora Jana Cygana poświęcone Pani doc. dr Marii Gottwald, długoletniej wykładowczyni literatury angielskiej w Katedrze, a potem Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tom 52 (2014)

Kolejny, 52 tom serii "Anglica Wratislaviensia", pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera artykuły w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa obszaru języka angielskiego, językoznawstwa ogólnego oraz glottodydaktyki. Artykuły zawarte w tomie, który oddajemy do rąk czytelników, to wynik prac badawczych i projektów realizowanych w Instytucie Filologii Angielskiej, a także jednostkach macierzystych zaproszonych gościnnie autorów, w tym językoznawców — Artemis Alexiadou oraz Gianinę Iordachioaia (Uniwersytet w Stutgarcie), Carmen Florinę Savu (Uniwersytet Bukaresztański), glottodydaktyków — Ewy Piechurskiej-Kuciel (Uniwersytet Opolski) oraz literaturoznawców — Jadwigi Uchman z Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka prac literaturoznawczych skupia się przede wszystkim na szeroko pojętej współczesności, obejmując twórczość Doris Lessing, Johna Banville’a, Samuela Becketta czy Hansona Heinleina. Metodologicznie badania te obejmują szerokie spektrum perspektyw badawczych, poczynając od filozofii literatury i etyki, a na dekonstrukcjonizmie, kognitywizmie oraz badaniach kulturoznawczych kończąc. Artykuły językoznawcze mieszczą się w obszarze współczesnego językoznawstwa teoretycznego, którego głównym celem jest poszukiwanie prawdy o języku ludzkim w oparciu o badania porównawcze poszczególnych języków świata zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym. Badania zaprezentowane w artykule Artemis Alexiadou i Gianiny Iordachioaia dotyczą współczesnej generatywnej składni porównawczej. Autorki badają rzeczowniki odprzymiotnikowe w językach greckim, rumuńskim, niemieckim i francuskim. Z kolei przedmiotem dociekań Mai Lubańskiej są zmiany w znaczeniu czasowników modalnych w historii języków angielskiego i polskiego. Artykuły z zakresu glottodydaktyki obejmują zagadnienia roli uwarunkowań afektywnych (gotowość komunikacyjna i tolerancja wieloznaczności) w nauczaniu sprawności językowych czytania i mówienia oraz podawania gramatycznej informacji zwrotnej w pracach pisemnych. Wszystkie przedstawione prace zajmują się problematyką istotną dla współczesnej humanistyki.

Tom 51 (2013)

Kolejny, pięćdziesiąty pierwszy numer czasopisma „Anglica Wratislaviensia” zawiera artykuły naukowe z zakresu literatury i kultury krajów anglojęzycznych, językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego. Zawartość została podzielona na trzy części, zgodnie z tematyką każdej z nich. Wśród autorów artykułów znajdują się pracownicy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również goście z innych ośrodków naukowych, krajowych oraz zagranicznych. Ze względu na tematykę zamieszczonych w tomie artykułów publikacja okaże się przydatna zarówno dla studentów, jak i badaczy poszczególnych omawianych tu zagadnień.

Tom 50 (2012)

Oddajemy do rąk Czytelników jubileuszowy, pięćdziesiąty tom serii Anglica Wratislaviensia, która ukazuje się od 1972 roku i jest serią anglistyki wrocławskiej. Zawiera on oryginalne artykuły naukowe oraz sprawozdania z badań o różnorodnej tematyce, tradycyjnie już związanej z anglojęzyczną literaturą i kulturą, językoznawstwem angielskim oraz stosowanym. Teksty te niewątpliwie okażą się przydatne dla studentów studiów magisterskich oraz dla osób specjalizujących się w wyżej wymienionych dziedzinach badań.

Tom 49 (2011)

Czterdziesty dziewiąty tom serii „Anglica Wratislaviensia”, podobnie jak inne publikacje z tej serii, zawiera artykuły naukowe z zakresu literatury i kultury krajów anglojęzycznych (literature and culture), językoznawstwa angielskiego (linguistics) oraz glottodydaktyki (applied linguistics). Zawartość tomu podzielona została na trzy części, zgodnie z ogólną tematyką każdej z nich. Zdecydowana większość tekstów została napisana przez pracowników i doktorantów Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ponieważ seria ta od bez mała czterdziestu lat stanowi forum wymiany doświadczeń naukowych dla anglistów. W tomie 49. znajdują się również dwa artykuły zaproszonych gości z Uniwersytetu w Belgradzie oraz z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Tematyka wszystkich artykułów jest bardzo różnorodna, ale dotyczy głównie zagadnień współczesnej literatury angielskiej, amerykańskiej, literatury porównawczej oraz współczesnego językoznawstwa angielskiego.

Tom 48 (2010)

Zbiór zawiera 18 artykułów poświęconych literaturze i kulturze, językoznawstwu oraz lingwistyce stosowanej. Wśród omawianych tekstów literackich znajdziemy między innymi dramaty Martina Crimpa, sonety Johna Donne'a czy prozę J.M. Coetzee'go. Ciekawą analizę opery Pucciniego dostarcza artykuł poświęcony dziełu „La Fanciulla del West”. W zbiorze zawarte są również artykuły poświęcone kwestiom językoznawczym, np. językoznawczym aspektom religii. Dział „Lingwistyka stosowana” składa się z czterech artykułów poświęconych różnym aspektom nauczania języka obcego. Napisane przystępnym językiem prace zaciekawią nie tylko filologów.

Tom 47 (2009)

W poszczególnych tomach serii Anglica Wratislaviensia publikuje się artykuły w języku angielskim z następujących dziedzin: literatura angielska, literatura amerykańska, językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, metoda nauczania języka angielskiego. W roku ukazuje się jeden tom serii. Zamieszczane są głównie prace młodszych pracowników naukowych Instytutu Filologii Angielskiej oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego. Zewnętrzne recenzje każdego tomu gwarantują wysoką jakość publikowanych materiałów.

Tom 46 (2008)

W poszczególnych tomach serii Anglica Wratislaviensia publikuje się artykuły w języku angielskim z następujących dziedzin: literatura angielska, literatura amerykańska, językoznawstwo angielskie, językoznawstwo stosowane, metoda nauczania języka angielskiego. W roku ukazuje się jeden tom serii. Zamieszczane są głównie prace młodszych pracowników naukowych Instytutu Filologii Angielskiej oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego. Zewnętrzne recenzje każdego tomu gwarantują wysoką jakość publikowanych materiałów.