Dla Autorów

„Ekonomia – Wroclaw Economic Review” to kwartalnik naukowy, który mieści artykuły z szeroko pojętej dziedziny ekonomii. „Ekonomia – WER” jest stale dostępna dla autorów oraz ich tekstów odnoszących się do badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych.

Artykuły są publikowane online w języku polskim i angielskim. Dostęp do artykułów jest bezpłatny. Wszystkie zgłoszone teksty podlegają recenzji w podwójnie ślepej procedurze wzajemnej weryfikacji. Zgłaszać należy artykuły niepublikowane wcześniej ani nieprzeznaczone do publikacji w innym medium. Zgłoszenie artykułu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie i rozpowszechnianie rękopisu (nieograniczone co do czasu i miejsca).

Artykuł powinien być napisany w formacie A4 (210 x 297 mm), przy użyciu pojedynczej interlinii, czcionki Arial i jednej kolumny tekstu. Marginesy powinny mieć 2,5 cm z każdej strony. Artykuł powinien został złożony w edytorze tekstu Microsoft Word (nie starszy niż wersja 2003) pod system operacyjny Microsoft Windows. Ponadto należy spełnić przedstawione wymagania edytorskie. Cały artykuł nie powinien przekraczać 40 000 znaków (w tym spacje, objaśnienia i bibliografia). Podpunkty należy ograniczyć do dwóch poziomów, a długość artykułu powinna zawierać się w przedziale 5-15 stron (Arial 11, wyjustowanie).

Artykuł powinien być zbudowany w oparciu o następującą kolejność:

 • Tytuł artykułu;

 • Imię i nazwisko, afiliacja (w tym adres), adres e-mail autora artykułu;

 • Streszczenie (w języku polskim i angielskim);

 • Słowa kluczowe;

 • Kody klasyfikacji JEL;

 • Wstęp;

 • Teoretyczny aspekt badań;

 • Metodologia badań;

 • Analiza wyników badań;

 • Wnioski;

 • Literatura.

W procesie tworzenia artykułu proszę skorzystać ze wzoru.

 

Komitet redakcyjny wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz stopnia udziału, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Informujemy, że ghostwriting (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji), guest authorship (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Wymagane są również informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Komitet redakcyjny dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Teksty artykułów można nadsyłać na adres e-mailowy do któregokolwiek członka Komitetu Redakcyjnego (https://wuwr.pl/ekon/editorial-committee).

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
e-ISSN: 2658-1310
10.19195/2658-1310
Licencja

Kontakt do redakcji

Mariusz Dybał
mariusz.dybal@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • Erih Plus
 • BazEcon
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)