O czasopiśmie

Ukazujący się od roku 1996 periodyk Góry, Literatura, Kultura jest pismem o profilu humanistycznym, prezentującym efekty poczynań badawczych, dotyczących kulturowej funkcji gór oraz sposobów realizowania tematyki górskiej, zarówno w polskiej, jak i w światowej literaturze i sztuce. Ma on na celu wsparcie rozwijających się w ostatnich latach intensywnie zintegrowanych badań nad różnymi aspektami kulturowego istnienia gór. Jest poniekąd również odpowiedzią na  zarysowującą się coraz wyraźniej potrzebę humanizacji szeroko pojętej myśli i problematyki ekologicznej, co obliguje autorów publikujących na łamach pisma do wykraczania w postępowaniu badawczym poza sztywne ramy szczegółowych dyscyplin naukowych i dążenia do prowadzenia dyskursu z perspektywy interdyscyplinarnej.

Studia poświęcone tematyce górskiej otwierają szerszą perspektywę na problemy filozofii przyrody, estetyki natury, antropologii kultury, historii literatury i sztuki. Prace z tego zakresu powinny przynosić nowe spojrzenie na różne aspekty kulturotwórczej funkcji gór oraz na przemiany związanych z nimi postaw, a przede wszystkim na dzieła zrodzone z bezpośredniego kontaktu z obszarami górskimi, postrzeganymi jako fenomeny natury i kultury. Ambicją i zamierzeniem Autorów prac ogłoszonych do tej pory na łamach niniejszego pisma było zatem ukazanie inspirującego oddziaływania gór, interpretowanych jako wielka, uniwersalna wartość, na wyobraźnię twórczą w różnych okresach kultury oraz filozoficznych, artystycznych, a także obyczajowych następstw i konsekwencji tego oddziaływania. Linia ta zostanie utrzymana w kolejnych tomach. Ze względu na wieloaspektowość i bardzo szeroki zakres problematyki górskiej kolejne z przygotowywanych do druku tomów będą miały charakter monograficzny. Pierwszą tego typu próbę podjęto w tomie 5., który w całości został poświęcony tematyce alpejskiej, z kolei w tomie 6. dominowała tematyka karpacka. 

 

Licencja Creative Commons 

Od 2022 r. czasopismo publikowane jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl. Licencja ta pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie i adaptowanie opublikowanych treści pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Erih Plus.

Abstrakty artykułów opublikowanych w piśmie Góry, Literatura, Kultura znajdują się w bazie DOAJ, EBSCO, a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

 

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 20 punktów.

 

Wersja podstawowa czasopisma: papierowa.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/glk

Rocznik. Format B5

 

Kontakt

Redakcja

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wrocławski
pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
ewagrzeda@o2.pl

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel. 71 3752474
sekretariat@wuwr.com.pl

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2084-4107
10.19195/2084-4107
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wrocławski
pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
ewagrzeda@o2.pl

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities