O czasopiśmie

Ukazujący się od roku 1996 periodyk Góry, Literatura, Kultura jest pismem o profilu humanistycznym, prezentującym efekty poczynań badawczych, dotyczących kulturowej funkcji gór oraz sposobów realizowania tematyki górskiej, zarówno w polskiej, jak i w światowej literaturze i sztuce. Ma on na celu wsparcie rozwijających się w ostatnich latach intensywnie zintegrowanych badań nad różnymi aspektami kulturowego istnienia gór.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2084-4107
10.19195/2084-4107
Licencja

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wrocławski
pl. Nankiera 15, 50-140 Wrocław
ewagrzeda@o2.pl

Aktualny numer

Tom 16 (2022)

Niniejszy, 16 tom rocznika „Góry – Literatura – Kutura” w dużej części prezentuje zespół prac (artykułów, szkiców i not) poświęconych fenomenowi „człowieka gór”. Pojęcie to — jak się wydaje — nie ma statusu terminu w języku naukowym, a uznawane niekiedy okazjonalnie za takowy i stosowane w różnych dyskursach, jawi się w sposób nieostry jako ekspresywna metafora życia ludzkiego. Pojęcie to ma charakter historycznie (a może nawet geograficznie) zmienny. Termin „człowiek gór” ma też różne zastosowania w niejednorodnych i historycznie zmiennych kontekstach. Istotnym i godnym namysłu aspektem tej problematyki jest również fenomen autokreacji i stylizacji „na człowieka gór” (cechy osobowościowe i indywidualne predyspozycje, język, dialektyzacja w języku ogólnym, strój jako wyróżnik i przedmiot identyfikacji, snobizmy — na przykład czerwone swetry ratowników). Studia i szkice zebrane w niniejszym tomie nie wyczerpują sygnalizowanego tu tematu, koncentrują się tylko na niektórych jego aspektach, stanowiąc jednocześnie punkt wyjścia  do  dalszych badań i dyskusji w tym zakresie.

Czytaj więcej