O czasopiśmie

Profil

Czasopismo „Literatura i Kultura Popularna” jest recenzowanym rocznikiem, finansowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej. Wydawcą czasopisma jest Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Polskiej). W periodyku publikowane są artykuły i artykuły recenzyjne we wszystkich językach, pod warunkiem przejścia pełnej procedury. Czasopismo jest poświęcone badaniom zjawisk szeroko pojętej literatury i kultury popularnej.

Punktacja

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 40 punktów.

Historia

Rocznik jest pierwszym i najstarszym periodykiem w Polsce, które zajmuje się stricte literaturą i kultura popularną w różnych ich przejawach i aspektach, tak pod kątem tradycji, historii, jak i współczesności.

Czasopismo powstało w 1991 roku jako efekt współpracy zajmujących się literaturą i kulturą popularną badaczy z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Efektem podjętych przez nich działań był, z jednej strony, cieszący się dużym uznaniem Słownik literatury popularnej (1997, wyd. popr. i uzupeł. 2006), z drugiej – czasopismo „Literatura i Kultura Popularna”. Ekstrapolując rozwój zjawisk kulturowych, cywilizacyjnych i literaturoznawczych, badacze dostrzegli bowiem konieczność podjęcia studiów nad literaturą i kulturą popularną i cyklicznego publikowania ich wyników w ramach wyspecjalizowanego wydawnictwa, co umożliwiłoby dotarcie do szerszej publiczności, poszukującej opracowań o konkretnej, interesującej ją i aktualnej z punktu widzenia kulturowego i cywilizacyjnego tematyce. Publikując teksty dotyczące zarówno zjawisk dawniejszych, jak współczesnych, „Literatura i Kultura Popularna” wypełniła istniejącą w badaniach naukowych istotną lukę, studia takie były bowiem w Polsce marginalizowane i deprecjonowane.

Cele

Działalność czasopisma skupia się przede wszystkim na rozwijaniu szeroko pojętych, interdyscyplinarnych badań nad polską i powszechną literaturą i kulturą popularną, wymianie myśli naukowej pomiędzy badaczami, rozpowszechnianiu wiedzy dotyczącej „produktów kultury” współczesnego świata, ich korzeni, tradycji, ewolucji, perspektyw rozwoju, niesionych przez nie wartości i ewentualnych zagrożeń.

Publikacje wydawane w czasopiśmie „Literatura i Kultura Popularna” mają służyć pogłębianiu wiedzy na temat literatury i kultury popularnej, zapoczątkowywać nowe badania, wskazywać możliwe obszary i tematy badawcze. Nadrzędnym celem czasopisma jest budowanie wnikliwej refleksji nad zjawiskami literatury i kultury popularnej w oparciu o publikacje uczonych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pismo ma służyć również przedstawianiu aktualnych problemów i zagadnień związanych z badaniami literatury i kultury popularnej, dyskusji na temat najważniejszych związanych z nimi zagadnień, prezentacji oryginalnych ujęć naukowych, wymianie poglądów i myśli naukowej uczonych z całego świata, zajmujących się literaturą i kulturą popularną, upowszechnianiu prowadzonych przez nich badań oraz utrzymywaniu stałego kontaktu z badaczami literatury i kultury popularnej z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Adresaci

Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do osób podejmujących badania naukowe nad literaturą i kulturą popularną. Redakcja zwraca jednak uwagę także na to, by publikowane w nim prace mogły stanowić inspirującą lekturę również dla czytelników spoza kręgu akademickiego, na przykład nauczycieli, studentów, uczniów szkół różnych poziomów i profili czy członków fandomu.

Koncepcja czasopisma

Zapraszamy do współpracy autorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Publikujemy artykuły poświęcone różnym aspektom i zjawiskom literatury i kultury popularnej polskiej i światowej: mediom, grom fabularnym (RPGs), filmom gatunkowym, poszczególnym gatunkom, autorom i tematom literatury popularnej, adaptacjom literackim, filmowym, przekładom na języki innych sztuk, gatunkom z pogranicza sztuk, jak np. komiks, literatura internetowa etc. Interesują nas także prace omawiające zagadnienia definicyjne, genologiczne, obiegi literatury, właściwości rynku, specyfikę odbiorców, socjologię i psychologię odbioru itp. Chętnie widzimy na naszych łamach prace interdyscyplinarne, reprezentujące i łączące osiągnięcia różnych dziedzin nauk, niekoniecznie wyłącznie humanistycznych.

Tematyka poszczególnych numerów może być częściowo problematyzowana. W takim wypadku informacja o planowanej tematyce głównej będzie się pojawiała na stronie internetowej czasopisma.

Otwarty dostęp i prawa autorskie

„Literatura i Kultura Popularna” jest czasopismem publikowanym w otwartym dostępie. Wydawca zapewnia bezpłatny dostęp do pełnych treści każdego numeru, bez opóźnień i bez barier technicznych, w tym bez konieczności logowania się.

Nadsyłając tekst do redakcji, autor deklaruje, że posiada osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do tekstu, że tekst jest wolny od wszelkich ograniczeń prawnych, nie był wcześniej publikowany w całości ani we fragmentach, ani nie został wysłany do redakcji innego czasopisma.

Od 2014 r. Autorzy zachowują prawa majątkowe do swoich artykułów (© Autor) i udzielają Wydawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publikację artykułu.

Od 2023 r. artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Treść licencji jest dostępna pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl.

Licencja Creative Commons 

Licencja ta pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie i adaptowanie opublikowanych treści pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Repozytoria i archiwizacja

Redakcja czasopisma „Literatura i Kultura Popularna” zezwala autorom archiwizować swoje teksty w wersji preprint, postprint oraz ostatecznej wersji opublikowanej w czasopiśmie, pod warunkiem wskazania pisma „Literatura i Kultura Popularna” jako miejsca pierwotnej publikacji tekstu.

Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Indeksowanie

 1. The European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) – https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/,

 2. EBSCO – https://www.ebsco.com/,
 3. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – http://cejsh.icm.edu.pl/,

 4. Federacja Bibliotek Cyfrowych – https://fbc.pionier.net.pl/,

 5. Europeana – https://www.europeana.eu/portal/pl,

 6. Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest) – http://www.csa.com/e_products/databases-collections.php,

 7. ICI Journals Master List – https://journals.indexcopernicus.com/,

 8. Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) – http://wuwr.pl/.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0867-7441
10.19195/0867-7441
Licencja

Kontakt do redakcji

„Literatura i Kultura Popularna”
Instytut Filologii Polskiej UWr
plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław, Polska

Redaktor naczelna: Anna Gemra
angemra@tlen.pl

Sekretarz redakcji: Adam Mazurkiewicz
adammazurkiewicz@tlen.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • ICI Journals Master List